- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Bùh platí!

<<<

Buddhead, 18:52:15 24.07.2006, peteno 1353x
Sekce: Filosofie

K osmdesátým narozeninám Ludvíka Vaculíka vy¹el v Lidových novinách z 22. èervence 2006 jeho rozhovor s Renatou Kalenskou. Hovor se stoèil i na problematiku víry.

RK: Jste vìøící? Katolický knìz Tomá¹ Halík s vámi tyto otázky hodnì probíral.

LV: Ano, já jsem v urèitém vìku tu otázku, jestli vìøím nebo nevìøím v Boha, odlo¾il. Jako ¾e není dùle¾itá. Dùle¾ité je, aby èlovìk ¾il tak, aby to pøed Bohem mohl obhájit. A shodli jsme se s Halíkem na definici. Jestli Bùh je, èi není, to je otázka ze svìta fyziky. Podle Halíka – a v tom s ním souhlasím – Bùh platí. Já uznávám, ¾e Bùh platí.

 

Nedá mi, abych na tomto místì neocitoval slova islandského básníka Jóhanna z Bondyho novely Afghánistán:

 

Je-li Bùh nebo není-li Bùh, je poøád je¹tì otázka, o ní¾ budou lidi dlouho uva¾ovat. Kdy¾ o tom èlovìk pøemý¹lí dlouho a dlouho, cítí, ¾e ho to táhne hned k jednomu, hned k druhému, tak¾e nakonec má dojem, ¾e je nejlíp, kdy¾ souèasnì je pøesvìdèen, ¾e není Bùh, ale ¾ije, jako by byl, a naopak vìøí, ¾e je Bùh, a ¾ije, jako by nebyl. [...] Pozoruhodné na tom je jedno: ¾e obojí stanovisko znamená naprosto stejnou etiku. Tak se obì strany rovnice vzájemnì potvrzují a váhy se dr¾í v rovnováze. Kdy¾ dr¾íme jen jedno z obou stanovisek, snadno, velmi snadno je absolutizujeme, domníváme se být majiteli pravdy, odsoudíme opaènì cítící lidi a vzkøísíme svár. [...] Kdy¾ vìøím, ¾e je Bùh, a ¾iji, jako by byl Bùh, nemám ¾ádnou etiku – jsem jenom poslu¹ný a mù¾e se mi moc snadno stát, ¾e se budu domnívat, ¾e jsem poøád jenom poslu¹ný, i kdy¾ u¾ budu dìlat inkvizitora. A kdy¾ budu pøesvìdèen, ¾e není Bùh, a budu ¾ít, jako by Bùh nebyl, pak zase nemám ¾ádnou etiku – budu se domnívat, ¾e v¹ecko je bezcenné, a usou¾ím se zármutkem z nesmyslu ¾ivota. Proto je tøeba, abych tak øekl, to prohodit. Co zùstává cílem, je zodpovìdnost.

 

Jo, Bùh mo¾ná není, a pøece platí...Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA