- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Hérakleitos a Lao-c’

<<<

Buddhead, 19:15:28 18.07.2006, peteno 1569x
Sekce: Filosofie

Hérakleitos z Efesu (cca 550-480 pø. n. l.) absolutizoval narozdíl od svých pøedchùdcù i následovníkù, kteøí se pokou¹eli najít stálou a nemìnnou podstatu svìta, procesuální povahu skuteènosti. Zùstal bohu¾el osamocen a jeho my¹lenky nena¹ly velkou odezvu.

Zatímco v evropské filozofii pøevládlo statické, metafyzické pojímání posledního základu, ve filozofii èínské naopak zvítìzil pøístup dialektický. Hérakleitovo chápání svìtového dìní jako sváru protikladù má pøesný protìj¹ek v èínské nauce a jin a jang. Obojí pojetí vnímá pohyb v nej¹ir¹ím slova smyslu jako vzájemnou interakci dvou nesluèitelných a zároveò neodluèitelných protikladù. Pìknì to podle mì vystihuje èínský symbol jin-jang, kde se v nitru jinu skrývá jang a naopak. Vzájemným pùsobením protikladù pak vzniká nikdy nekonèící pohyb. Proto také nelze Hérakleitùv oheò pova¾ovat jednodu¹e za prazáklad svìta (arché), jakým byla pro Thaléta voda, Anaximenovi vzduch a u Anaximandra apeiron, ale spí¹e za obrazné oznaèení pro neustávající a nekoneènì promìnlivé dìní, jeho¾ jsme svìdky. Pro srovnání uvádím nìkolik zlomkù z Hérakleita a citaci druhé kapitoly Tao te »ingu od Lao-c’a (cca 570-490 pø. n. l.). Samozøejmì nechci tvrdit, ¾e se znali; aèkoliv byli souèasníky, vzdálenost mezi nimi byla nepøekonatelná. Nicménì jejich názory na povahu svìta (jinde se v¹ak naprosto li¹ili – Hérakleitos byl kupøíkladu pøíznivcem tyranidy, co¾ by Starý Mistr asi nevydýchal) jsou pro mì dùkazem, ¾e pøi pøemý¹lení o svìtì lidé èasto nezávisle na sobì dospìjí ke stejným závìrùm.

 

 

Zlomky z Hérakleita:

 

Hérakleitos kárá toho, kdo napsal: „Ké¾ mezi bohy a ké¾ mezi lidmi by zanikly sváry!“ Nebo» by nebylo harmonie, kdyby nebylo vysokého a nízkého tónu, ani by nebylo ¾ivoèichù bez samice a samce, kteøí jsou protivami.

 

Toté¾ je, co je v nás: ¾ivé a mrtvé, bdící a spící, mladé a staré, nebo» toto zmìniv¹i se je oním a ono zmìniv¹i se je tímto.

 

Nesmrtelní jsou smrtelní, smrtelní jsou nesmrtelní; jsou ¾ivi smrtí onìch a jsou mrtvi ¾ivotem onìch.

 

Spojeniny: celé a necelé, shodné a neshodné, souzvuèné a nesouzvuèné, a ze v¹eho je jedno a z jednoho v¹e.

 

Hérakleitos øíkal, ¾e se protivné shoduje a ¾e s neshodného je nejkrásnìj¹í harmonie.

 

Nechápou, jak neshodné spolu souhlasí: zpìt obrácený souhlas jako u luku a u lyry.

 

Spoleèný je u kru¾nice poèátek a konec.

 

Moøe je voda nejèist¹í i nej¹pinavìj¹í: pro ryby pitná a prospì¹ná, pro lidi nepitná a zhoubná.

 

Nemoc èiní zdraví pøíjemným a dobrým, hlad nasycení, únava odpoèinek.

 

Cesta nahoru a dolù je tá¾.

 

 

Lao-c’: Tao te »ing, kap. II

 

Ka¾dý na svìtì poznává krásné jako krásné,

a tím (poznává) i o¹klivé.

Ka¾dý poznává dobré jako dobré,

a tím (poznává) i zlé.

Tak jsoucí a nejsoucí se navzájem plodí,

tì¾ké a snadné se navzájem tvoøí,

dlouhé a krátké se navzájem mìøí,

vysoké a nízké se navzájem pojí,

zvuky a tóny se navzájem sluèují,

pøedtím a potom se navzájem sledují.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA