- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Obèan vs. Mìsto

<<<

Mr. Zdeeck, 11:16:14 23.06.2006, peteno 1407x

Mù¾e obèan za¾alovat rozhodnutí mìsta? Teï u¾ snad ano. Oèekává se potlesk...

Po pøeètení tohoto èlánku mám pocit, ¾e ¾iji ve ¹patném snu. Èlánek øadím do rodiny nasírací, pøesto¾e má (relativnì) dobrý konec, co mne v¹ak totálnì dostalo je formulace na jeho konci:

"Já si myslím, ¾e je to prùlom na celostátní úrovni pøedev¹ím. Proto¾e v tuhle chvíli bylo judikováno, ¾e obèan má právo napadnout rozhodnutí mìsta, které je protiprávní," uvedl advokát Jirovského Milo¹ Tuháèek.

Totálnì mne zaskoèila "prùlomovost" tohoto rozhodnutí (pøesto¾e je v èlánku pøesnì zmínìno, proè je tak prùlomové). Mìl jsem pocit, ¾e ¾iji v zemi, kde zákony platí pro ka¾dého a obzvlá¹tì pro státní správu. Ani ve snu by mne nenapadlo, ¾e postavit se lokálním "pánùm" bylo bráno jako právnì nepodlo¾ené...

Nu, ¾ivot mne pøekvapuje ka¾dý den.

 Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA