- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vá¾ené hosti, vá¾ení hosté!

<<<

Buddhead, 16:14:06 29.10.2010, peteno 1678x
Sekce: Úlety

V pøíruèce "Kultura genderovì vyvá¾eného vyjadøování" vydané M©MT její autorky pøicházejí mimo jiné i s návrhem na zavedení nového slova "hostka" a s tvrzením, ¾e: "»netradièní«, av¹ak jazykovì zcela správné pøechýlení tvaru host mù¾e být osvì¾ující zmìnou; tøeba na pøihlá¹ce k slavnostní schùzi MD®." Nechme stranou námitky jazykovìdcù, ¾e nová slova vznikají jinak, ne¾ ¾e si je nìkdo vymyslí a napí¹e do pøíruèky, ¾e musí být vnímána jako potøebná a musí je pou¾ívat ¹iroký okruh lidí, a chopme se tohoto návrhu jako podnìtu pro, pøiznávám, ¾e ryze nevá¾né a kratochvilné, zamy¹lení.

U¾ samo tvrzení, ¾e tvar hostka je nále¾itým ¾enským protìj¹kem mu¾ského jména host, je sporné, nebo lépe øeèeno nedostateènì podlo¾ené. Zalistoval jsem toti¾ v Retrográdním morfematickém slovníku èe¹tiny a v Retrográdním slovníku souèasné èe¹tiny, abych na¹el nìkteré obdobné pøípady. Pøíponou -ka se bì¾nì pøechylují jména na -asta, -ista a -osta (gymnasta – gymnastka, komunista – komunistka, starosta – starostka). Od jmen na -st se pøíponou -ka tvoøí výhradnì zdrobnìliny (co¾ je pochopitelné, proto¾e jde o ¾enská jména skloòovaná podle vzoru kost, a tudí¾ u¾ je není nutné pøechylovat). V tomto pøípadì je navíc odvozování doprovázeno rùznými samohláskovými zmìnami (bolest – bolístka, kost – kùstka). Nemìl by nakonec nále¾itý protìj¹ek mu¾ského jména host znít hùstka místo hostka?

Kvùli tìmto nejasnostem si dovoluji navrhnout alternativní øe¹ení. V praslovan¹tinì patøilo mu¾ské jméno gostь mezi i-kmeny a s výjimkou 7. pádu jednotného èísla a 1. a 5. pádu èísla mno¾ného se skloòovalo stejnì jako ¾enská jména z té¾e deklinace (týkalo se to i mnoha dal¹ích mu¾ských jmen, napø. medvìdь – medvìd, ognь – oheò, ljudьje – lidé). Proto¾e se v¹ak i-kmenová deklinace v prùbìhu èasu stávala pøedstavitelem rodu ¾enského, zanikalo postupnì toto skloòování u mu¾ských jmen a ta pøecházela k jiným vzorùm. Ve staré èe¹tinì se pùvodní skloòování zachovalo u¾ jen u slov µudie a host. Nakonec se v¹ak i podstatné jméno host zaèalo skloòovat podle vzoru pán (podvzor obèan), ov¹em s výjimkou 1., 2. a 5. pádu èísla mno¾ného, kde jsou vedle tvarù hosté a bez hostù dodnes mo¾né i tvary hosti a bez hostí.

Mùj návrh poèítá s vyu¾itím faktu, ¾e dnes je i-kmenová deklinace, zastoupená v souèasné èe¹tinì vzorem kost, pevnì spojena se ¾enským rodem. Skloòujme tedy podstatné jméno host podle vzoru pán, jde-li o náv¹tìvníka, a podle vzoru kost, jde-li o náv¹tìvnici, podobnì jako skloòujeme podstatné jméno cho» (mimochodem také pùvodnì i-kmenové) odli¹nì podle toho, zda mluvíme o man¾elovi, nebo o man¾elce. Místo vymý¹lení novotvarù, ke kterým mají mnozí pochopitelný odpor, bychom pouze obnovili nìco, co u¾ v èe¹tinì kdysi existovalo a co v ní v podstatì pøe¾ívá dodnes. Co vy na to, vá¾ené hosti a vá¾ení hosté?Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA