- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Finanèní gramotnost 1910

<<<

Buddhead, 14:21:18 29.10.2010, peteno 1842x, 2 komente

Na èeských základních ¹kolách zaèala být vyuèována finanèní gramotnost (viz Respekt 40/2010). Mohlo by se zdát, ¾e jde o zbrusu nový pøedmìt, ov¹em pohled do se¹itu s poèetními úkoly Eduarda Dvoøáèka, ¾áka mì¹»anské ¹koly v Bystøici nad Pern¹tejnem, z roku 1910 ukazuje, ¾e finanèní gramotnost byla v osnovách coby souèást matematiky u¾ pøed sto lety.

A) 41letý kapitalista hodlá v den 50. narozenin odevzdati sirotèinci dar 10.000 K. Kolik ulo¾í hned v bance na 4 % pøi pololetním úrokování slo¾itém?

B) Dìdictví nezletilého dítka vzrostlo pøi 4% slo¾itém úrokování za 12 let na 18.945 K; jak veliké bylo pùvodní dìdictví?

C) Dne 16. èervna byla bankéøi ke koupi rakouská støíbrná renta normální 2.000 K, ale bez kuponu nejblí¾e splatného nabízena. Kolik K náhrady odeèetl bankéø z kursovní hodnoty a kolik vyplatil? (Kurs 99,65, úroky 4,2 % 1. dubna a 1. øíjna.)

D) Hospodynì urèila si na cukr roènì 69 K 12 h poèítajíc 1 kg à 80 h; v mìsíci èervenci zdra¾il se cukr o 16 h. Kolik kg cukru je hospodyni koupiti mìsíènì, aby vydání za cukr se nezvý¹ilo?

E) Otec chce pro svou 8letou dceru¹ku ulo¾iti jistinu do spoøitelny; kolik K je mu pøi 4 % pololetního slo¾itého úrokování ulo¾iti, aby dcera ve 20. roce vìku svého dostala 10.000 K?

F) Hospodynì se doèetla, ¾e ½ kg kamenného uhlí vydá skoro tolik tepla jako 1,2 kg bukového døíví. a) Vá¾í-li 1 m3 bukového døíví 395 kg, kolik kg døíví nahradí 1 q uhlí? b) Oè je topení døívím bukovým na venkovì dra¾¹í ne¾ uhlím, je-li 1 q uhlí za 2 K 24 h a 1 m3 bukového døíví za 8 K 88¾ h?

G) Kolik bylo platiti hotovì za 3 sudy rafinády (cukru) brutto 2.520 kg, tara 198 kg, netto 100 kg à 56 K 50 h buï za 3 mìsíce, nebo s 2 % skonta?


ØE©ENÍ:

A) 7.001 K 59 h.

B) 11.832 K 99 h.

C) Odeèetl 24 K 50 h a vyplatil 1.968 K 50 h.

D) 6 kg.

E) 6.217 K 21 h.

F) a) 240 kg; b) 3 K 16 h.

G) 1.285 K 69 h.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA