- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Nadbyteèné promìnné

<<<

Buddhead, 00:58:55 31.03.2010, peteno 1976x, 3 komente
Sekce: Postøehy

Pro zaèátek si zkuste vyøe¹it dva úkoly urèené pro studenty osmého a devátého roèníku... a) Døevìná tyè tvaru válce o prùmìru 4 cm a délce 1 m má hmotnost 3,5 kg. Unesli byste tyè stejných rozmìrù vyrobenou z oceli (hustota oceli je 7 850 kg/m3)? b) Pøeveïte slovesné tvary do podmiòovacího zpùsobu pøítomného i minulého, ale nezmìòte osobu ani èíslo: kráèíme, bude se bát, rozhání, bude le¾et, spi, bude se léèit, pomozte si, poznávám se, jdi.

Zvládli jste to levou zadní, nebo jste se zasekli? Dùvodem je patrnì skuteènost, ¾e jste se nechali zmást nadbyteènými (redundantními) promìnnými, které jsou pro øe¹ení naprosto zbytné. V prvním pøípadì je to hmotnost døevìné tyèe, v druhém zpùsob a èas. V obou pøípadech je dùle¾ité nejen vìdìt, které velièiny dosadit do algoritmu a jak to provést, ale rovnì¾ uvìdomit si, ¾e jiné velièiny do nìj dosazovat není tøeba a ani to nelze. Mám dojem, ¾e v dne¹ním svìtì vyznaèujícím se nepøímou úmìrou mezi mno¾stvím a kvalitou informací je druhá ze zmínìných dovedností mo¾ná dùle¾itìj¹í ne¾ ta první.
 
Pro zajímavost – ocelová tyè z prvního pøíkladu by vá¾ila necelých deset kilo a øe¹ení druhého úkolu je: kráèeli bychom / byli bychom kráèeli, bál by se / byl by se bál, rozhánìl by / byl by rozhánìl, le¾el by / byl by le¾el, spal bys / byl by spal, léèil by se / byl by se léèil, pomohli byste si / byli byste si pomohli, poznával bych se / byl bych se poznával, ¹el bys / byl bys ¹el.


Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA