- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Policejní stát, padni komu padni

<<<

Mr. Zdeeck, 11:17:00 10.06.2009, peteno 1607x, 2 komente

Policejní stát, padni komu padniBìhem posledních pár dnù nemohlo ¾ádnému Internetovì gramotnému èlovìku uniknout, ¾e byl Policií udìlán "zátah" na údajné neonacistické ¹pièky vèetnì jejich advokátky. Bohu¾el, pøesto¾e fa¹ouny (snad a¾ chorobnì) nesná¹ím, musím je v jedné "drobnosti" morálnì podpoøit, i kdy¾ za to ty ple¹até gumy ani nemohou.

Kdy¾ jsem se toti¾ podíval na fotky pøilo¾ené u èlánku na iDnesu, nìjak mi na nich nìco nesedìlo. A za pár vteøin mi docvaklo co: ¾ádný z policajtù nemá na sobì registraèní èíslo!

Chápu, ¾e fízlové mají na sobì kukly (pøesto¾e se mi to, vzhledem k zákazu zakrývání tváøe na demonstracích, totálnì ekluje), ale jak to, ¾e nemají jediný identifikaèní znak, který ze zmrdího zakuklence dìlá regulérního státního zamìstnance? Náckùm fakt nefandím, ale pøedstava toho, ¾e mi do bytu vlítne banda po zuby ozbrojených ústavních chovancù bez mojí mo¾nosti jejich identifikace mne popravdì dìsí. Mnoho pøíznivcù právì zákazu zakrývání tváøe na demonstracích argumentuje, ¾e pokud má èlovìk názor, ma pøed nìj strèit svùj ksicht. Bohu¾el kdy¾ na druhé stranì barikády stojí zcela neidentifikovatelný tì¾koodìnec a drtivá vìt¹ina zkoumání policejní zvùle v tomto státì konèí výrokem komise alá "Neshledali jsme ¾ádná pochybení" èi v lep¹ím pøípadì "Selhání jednotlivce", opravdu se nedivím postoji All Cops Are Bastards.

PS: Myslím, ¾e pro nacíèky je to ponìkud paradoxní situace - vzpomeòme na CzechTek, kde policajti bez èísel zkopali bezbranného èlovìka do kulièky a holé hlavy tomu tleskaly. Teï je perezkvují stejnì anonymní zmrdi, které mají nakonec taky holé hlavy (a velmi podobný - vakuový - obsah).Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA