- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Obèan Klaus je mým Prezidentem

<<<

Mr. Zdeeck, 14:09:24 06.12.2008, peteno 1600x, 6 koment

Obèan Klaus je mým PrezidentemPoslední dobou je jméno Václava Klause propíráno zahranièním tiskem s vìt¹inou dost negativním podtónem a svobodnì smý¹lející èlovìk nìkdy ani neví, èemu má vìøit. Je to opravdu takový magor a jako¾to Èech to nevidím? Nebo je jen "svùj"? A dìlá svùj job dobøe?

Osobnì mám s Klausem nìkolik palèivých rozporù (extrémnì volný trh, totálnì amatérská kupónovka), vèetnì globálního oteplování, kde opravdu nevím, jaký postoj zaujmout, proto¾e prostì nejsem studovaný ekolog. Jeho kariérní minulost zná snad ka¾dý èlovìk, který si je schopen vybavit v pamìti rok 1989 - od té doby se v politice objevoval vlastnì poøád, netøeba to tady nìjak rozmazávat.

Dnes jsem si na iDnesu, pøi èekání na telefonát z Prostìjova, kdy mi mìli øíct, proè nám zase spadly servery, pøeèetl dva èlánky, které mne opìt zvedly ze ¾idle (mám pocit, ¾e jiné ani v politické rubrice neètu). V prvním je zdokumentována neuvìøitelná troufalost jakýchsi europoslancù kdo-ví-odkud, kde nejhustìj¹ím akterém je levièák z francouzských barikád v roce 1968. Dle doslovných pøedpisù se Klausovi divím, ¾e ho nenechal vynést hradní strá¾í - jak si vùbec nìkdo mù¾e takto dovolit jednat s prezidentem svrchovaného státu? Jasnì se také ukazuje, ¾e Václav Klaus, pøes v¹echny jeho neduhy, je èlovìkem, který je skuteèným pøedstavitelem státu, a ne nìjakým paòácou, který si nechá srát na hlavu od kdejakého ¹mejda kdovíodkud. Tohle od hlavy státu èekám a popravdì si nedoká¾u na Hradì pøedstavit kohokoli jiného ne¾ Klause - vìt¹ina na¹ich ostatních politikù je toti¾ banda pøizdisráèù z Václaváku, jak se ostatnì ji¾ tolikrát ukázalo pøi jakýchkoli sporech se zahranièím.

Èím¾ se dostávám k druhému èlánku, a to k rozhovoru s Vladimírem ®elezným. Èetl jsem s ním pøed nedávnem u¾ jeden rozhovor, kde mi byl velmi sympatický (popisoval do detailu práci v Evropském parlamentì, o tom jak se lobuje, aby na¹i vinaøi mìli stejné podmínky jako z ostatních zemí EU, atd.) a tímto u mne získal dal¹í plus body. Dopøedu øíkám, ¾e názor "Okradl nás o 10 miliard" opravdu nesdílím - ®elezný neudìlal nic nelegálního, jenom ná¹ stát (tj. kokoti jako vláda a parlament) nedokázal zaøídit zákony v souladu s mezinárodními smlouvami, èím¾pádem ná¹ stát (tj. kokoti, kteøí je volili) byl hnán pøed arbitrá¾ a totálnì debakloval. Wovka mi v rozhovoru mluví z du¹e - totální rozèarování Ústavním soudem (a jeho politickým obhajováním rozsudku ohlednì Lisabonské smlouvy - z toho se mi chtìlo blít celý den), jeho popis èeských "politikù" (který by mìl být vytesán do omítky Strakovy akademie, aby ka¾dý vìdìl, kdo tam sedí) a koneènì i závìr v nìm¾ jasnì øíká, ¾e Lisabon je, zapla»pánbù, mrtvý.

Kua, a to to mohla být tak klidná sobota.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA