- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Závan starých èasù: Tábor Slatina 1969

<<<

Mr. Zdeeck, 18:18:59 23.10.2008, peteno 1441x

Závan starých èasù: Tábor Slatina 1969Proto¾e listí letos pro¹lo ji¾ v¹echny barvy duhy a stává se spí¹e pøítì¾í na chodnících, pøichází èas melancholie a úètování se ¾ivotem, v krat¹ím horizontu s létem. Pøiná¹ím men¹í zamy¹lení (nebo spí¹e slohové cvièení a spoustu dohadù) nad drobným artefaktem, který se mi právì válí na stole.

Melancholie - Tábor Slatina 1969Minulou zimu jsem bìhem návratu z hospody na¹el u popelnic (ne, nehledal jsem jídlo, bufetím èistì z rozmaru) spoustu rozházených knih, mezi nimi¾ mne zaujal tlustý fascikl o plo¹e ètyø solidních dla¾ek. Po hygienickém prozkoumaní botou jsem zjistil, ¾e je to deník jakési Junácké skupiny èi oddílu, a po pár prolistovaných stránkách na mne vykoukla zálo¾ka, kterou jsem jako jedinou odnesl domù.

Fascinuje mne na ní spousta vìcí, nejvíce v¹ak imaginace, která v mém mozku tepe, kdykoli se na ni podívám. Je to viditelnì seznam vedoucích (èi spí¹e jejich pøezdívek) na nìjakém táboøe, pravdìpodobnì u Slatiny nad Úpou Slatiny (kousek od Kralup nad Vltavou) z roku 1969, z dvojky vedle roku usuzuji na druhý turnus. Kdo to byli ti lidé - Kazan, ©ach-Mat, Bivoj, Miki, Jezevec, Pirát, Pavel, Tetièka, Dubìnka (moje favoritka), Císaø, Mí¹a, Roy, Brutos, Mates, Bill, Zar, Tygr...? Co znamenají ty pøe¹krtnutí? Je to snad známka toho, ¾e nejeli? Nebo ¾e jsou mrtví? Pokud jim v roce 1969 bylo odhadem 20, dnes jim je kolem 60 - ideální vìk odejít ze svìta. Rok 1969 je zajímavý i tím, ¾e zaèínala normalizace, tudí¾ tento tábor byl pod hlavièkou Junáka asi jeden z posledních a zmínìní spolu pro¾ili poslední "pohodové" léto.

Po mé leto¹ní táborové zku¹enosti mne napadají i dal¹í otázky; jaká byla jejich celotáborovka? Hráli si na Husity nebo snad na Vikingy? Vinnetou a vìrný Old Shatterhand? A co táborové písnì - tehdy byly Stánky teprve schovány kdesi v záhybech mozku Honzy Nevìda, o Frankym dlouhánovi také nikdo nezpíval - u závìreèného ohnì bych bobøíka zpìvu tedy neslo¾il.

A co jinak; dala se Dubìnka dohromady s Mikim? A byl Brutos upravdu drsòák, nebo se mu jenom podaøilo jednou nìkomu rozbít omylem kebuli? (jako se to podaøilo mne pøed dvaceti lety na táboøe pøi házení ¾abek - pøísahám, ¾e mi ten blbec do té ¾abky vlezl!)

Jeden kus tvrdého papíru a kolik v èlovìku vzbudí otázek... ©midra vydra...Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA