- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Toulky Prahou: Knihovna u Panny Marie Snì¾né

<<<

Mr. Zdeeck, 21:35:38 02.09.2008, peteno 1974x, 3 komente

Toulky Prahou: Knihovna u Panny Marie Snì¾néV tuto sobotu jsem mìl zcela haluzoidním zpùsobem mo¾nost vyfotit pár otøesných fotek na mobil z místa, kam se pravdìpodobnì ka¾dý jen tak nedostane. Poetické odpoledne se tak zmìnilo na odpoledne kulturnì historické.

Bìhem poflakování u klá¹tera Franti¹kánù (a hledání Franti¹kánských zahrad) na Jungmannovì námìstí v Praze jsem byl (spoleènì s dal¹ími 5-ti sleènami, co¾ byl docela vkusný bonus) osloven franti¹kánským mnichem, zda bychom se nechtìli podívat do jejich knihovny. Zaváhání by bylo velikou chybou, to nám bylo v¹em jasné, tak¾e se men¹í skupinka vydala po schodech nahoru.

Po prùchodu administrativní èástí (èti kancl s obstaro¾ním PC a obrazy abaty¹í na stìnách) se èlovìk dostane do ¹okantní místnosti s originálním vybavením ze 16. století, kterou by opravdu neèekal. Ruènì vyrábìný nábytek (dle mnicha vytvoøený jedním z bratøí) se line po obou stìnách, na levé stranì jsou mezi policemi "fale¹né" okenice (tedy prkna na zdi), ze strany druhé je poskytováno svìtlo okny ji¾ skuteènými. Knihovna není volnì pøístupná, je to soukromá knihovna øádu, co¾ dodává celému místu jistý punc exkluzivity. Ostatnì jeden obrázek platí za tisíc slov:

Prùhled Knihovnou 1Prùhled Knihovnou 2Prùhled Knihovnou 3

Dle øádového Bratra se v nynìj¹í dobì nachází v knihovnì 30 000 svazkù (pùvodnì 10 000), vèetnì knih psaných na pergamenu (mohl jsem si na nìj poprvé v ¾ivotì sáhnout - byl to nìjaký iluminovaný kancionál z 16. století). Zajímavostí je oznaèení knih - velká písmena na høbetech nemají toti¾ nic spoleèného s názvem publikace, nýbr¾ jde o tematickou kategorizaci (tj. jiné písmeno mají lékaøské knihy, jiné cestopisy, atd.)

BibliothecaZáti¹í s astrolábemKnihy, knihy, knihy...

Pokud náhodou pùjdete kolem a budete se tváøit dostateènì sofistikovanì, mo¾ná se usmìje ¹tìstí i na vás a budete pozváni k prohlídce tohoto magického prostoru, snad se ve va¹í kapse bude nacházet i lep¹í fotografické vybavení ne¾ to moje.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA