- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Depka, Genius Navigator 900 a Linux

<<<

Mr. Zdeeck, 01:00:01 16.03.2008, peteno 5583x, 7 koment
Sekce: IT

Depka, Genius Navigator 900 a LinuxJi¾ del¹í dobou trpím tak nìjak ¹patnou náladou. Bohu¾el situace je natolik vá¾ná, ¾e nepomáhá jakýkoli pøísun psychotropních látek, masturbace èi zdravého spánku. Jako¾to èlovìk novým my¹lenkám otevøený, rozhodnul jsem se vzít si ponauèení od nì¾ného pohlaví a pokusit se vyléèit blbou náladu bezhlavým nákupem.

My¹ka z bokuJi¾ v práci mne napadla vìc, která by mi náladu potencionálnì zlep¹it mohla - bezdrátová my¹! Jako¾to Bluetooth feti¹ista jsem okam¾itì zavrhl levnìj¹í modely s proprietárním protokolem (tj. bez Bluetooth), a to jak z dùvodu mít píchlý speciální pøíjmaè v USB portu, tak z odmítání obskurních technologií prostì z principu.

Po krat¹ím vybírání jsem se rozhodl pro moji oblíbenou znaèku Genius a to konkrétnì pro model Navigator 900. Logitech nesná¹ím z dob DOSu, kdy vy¾adovali speciální ovladaèe a Microsoftí my¹ bych si nekoupil ani zadara.

My¹ka na zádechMy¹ má vlastní mechanický vypínaè umístìný dole, co¾ se hodí, proto¾e èlovìk nemusí vìøit v¹em reklamním kecùm typu "extra power saving artificial intelligence mode" a jednodu¹e ji kdykoli vypne, kdy¾ ji nepotøebuje. Vedle nìj je párovací tlaèítko, které roztomile modøe rozbliká LEDku u koleèka.

Z technologického hlediska je na my¹i zajímavé, ¾e se pøi párování nemusí zadávat sdílené heslo, z èeho¾ plyne fakt, ¾e mùj mobil K750i se mi s my¹í spárovat prostì nepodaøilo, aè jsem se docela sna¾il (zcela iracionální dùvod k této snaze nechávám stranou). Ve Windows jde dialog pro zadání hesla odkliknout prázdný a v MacOS X tu¹ím takté¾.

Proto¾e nepou¾ívám pod Linuxem ani GNOME ani KDE, takové ty pìkné GUI aplikace na ovládání Bluetooth nemám. Pro zprovoznìní mi tedy nezbyl jiný ne¾ èistì CLI pøístup, co¾ mi v¹ak vùbec nevadilo. Je nutné mít zakompilovanou podporu HID do Jádra a mít spu¹tìn HIDd jako server (tj. hidd --server). Pro párování se my¹ pøepne do "pair mode" ji¾ zmínìným tlaèítkem a spustí se znovuvyhledání HID zaøízení v okolí.

# hcitool scan
Scanning ...
00:12:A1:62:75:28 Genius Bluetooth Mouse
# hidd --search
Searching ...
Connecting to device 00:12:A1:62:75:28

My¹ mi po zapnutí chodí bez problémù (tj. najde si poslednì spárovaný peer) a chytne se asi tak za 18 sekund. Pokud je daná do pair mode, ale k vlastnímu párování nedojde, stále si pamatuje starou MAC adresu. Celá konfigurace pøe¾ije i reboot stroje a suspend-to-disc.

# hcitool info 00:12:A1:62:75:28
Requesting information ...
BD Address: 00:12:A1:62:75:28
Device Name: Genius Bluetooth Mouse
LMP Version: 1.2 (0x2) LMP Subversion: 0x229
Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
Features: 0xbc 0x02 0x04 0x38 0x08 0x00 0x00 0x00
[encryption] [slot offset] [timing accuracy] [role switch]
[sniff mode] [RSSI] [power control] [enhanced iscan]
[interlaced iscan] [interlaced pscan] [AFH cap. slave]

Bohu¾el ponìkud neslavné je to s kvalitou práce. My¹ má papírové rozli¹ení 800 DPI (èemu¾ bych i vìøil), bohu¾el má zcela ¾alostný samplerate. Proti pøímo do USB zapojené my¹i je pohyb o dost cukanìj¹í, a to i pod Windows. Takté¾ je zde latence pøi "prvním pohybu" po del¹í dobì neèinnosti, zpùsobena pravdìpodobnì nìjakým power-savingem. Èlovìku se subjektivnì jeví jako stra¹nì citlivá, nicménì stejná délka ujetá na stole s USB my¹í a BT my¹í má za výsledek shodnou délku putování kurzoru na obrazovce. Je jasné, ¾e Bluetooth nìjakou extrémní rychlostí nevyniká, ale lhal bych, kdybych napsal, ¾e jsem neèekal lep¹í výsledky (nepodaøilo se mi bohu¾el ani zmìnit typ BT paketù, doufal jsem, ¾e by to mohlo pomoci). Pro práci grafika je tahle my¹ napøíklad absolutnì nepou¾itelná a i jako BFU bych s ní moc spokojen nebyl. Abych v¹ak neplival na Bluetooth tak moc - podobná je moje zku¹enost i s my¹í s proprietárním protokolem - i tady je pohyb spí¹e cukatura a napnelismus.

Viditelnì si na to pravé oøechové wireless my¹ení je¹tì chvíli poèkám, ale blbá nálada zmizela alespoò na den. Pøí¹tí týden bych mìl do ruky dostat Asus Eee, tak mi snad ta dobrá vydr¾í o nìco déle.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA