- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Jak jsem si nevytunil MP3 pøehrávaè

<<<

Mr. Zdeeck, 21:49:09 14.03.2008, peteno 1672x
Sekce: IT

Jak jsem si nevytunil MP3 pøehrávaèJako¾to vzorný zamìstnanec je¹tì vzornìj¹ího zamìstnavatele, dostal jsem k vánocùm (vedle v¹ech ostatních, i tìch ménì vzorných zamìstnancù) MP3 pøehrávaè ve slu¹ivém obalu bez jakéhokoli názvu výrobce. Nebyl bych to já, kdybych se mu nesna¾il podívat tro¹ku na zoubek.

Kool krabicePo rozbalení èerné krabice s magnetickým uzávìrem (výteèná a èím dál èastìj¹í vychytávka) se objevil vlastní pøehrávaè nevalného zpracování z levného, snad myanmarského, plastu. V balení byla takté¾ sluchátka (opìt nevalné kvality) a prodlu¾ovací USB kablík (který se v¾dycky hodí).

Klasika i hudebníPøehrávaè poskytuje standardní funkce, pøehrávání MP3 a PCM WAV (a mo¾ná i WMA, ale bùh ví) rádio bez RDS a samozøejmì nahrávání z nìj, popø. z vestavìného mikrofonu; line-in vstup chybí. Nebudu se rozepisovat o funkcích firmware, proto¾e si je u¾ nepamatuji (poslal jsem toti¾ dárek dál mému ctìnému Bratru), nicménì vím, ¾e umìl docela rozumnì pracovat s adresáøi a i vlastní zvuk byl v kvalitì "poslouchatelno" (na jeden poslech tøiceti sekund toho èlovìk ale moc nezjistí, i kdy¾ to zkou¹í s øeknìme lep¹ími sluchátky).

V¹e v jednomProto¾e jsem ji¾ døíve sly¹el o projektu s1mp3 (jeho¾ cílem je pøehrávaè nále¾itì firmwarovì vytunit), zadoufal jsem, ¾e i tato mrcha bude postavena na modelu S1, co¾ je "standardní »ing-»ong pøehrávaè", jeho¾ rùzných variaci se válejí po svìtì desítky. Jaké v¹ak bylo moje zklamání, kdy¾ jsem zjistil, ¾e tento není postaven na Z80, ale na speciálním skoro jednoèipovém øe¹ení ALI M5661P, co¾ je nová generace "standardních »ing-»ongù" se spoustu zástupcù, mezi nì¾ se dokonce øadí i Sony CE-P. Kódové oznaèeníBohu¾el specifikace tohohle brouèka nejsou dostupné, tak¾e jakékoli tunìní se omezuje na výmìnu firmware a následnou záchranu ¹patnì flashlého pøehrávaèe.

Spí¹e z nudy jsem se alespoò sna¾il identifikovat roztomile lesklý èipík na horní stranì základní desky. Po pár minutách snahy na chip zaostøit bez optiky (poznámka do deníèku: Zajít za oèaøem!) jsem pou¾il ponìkud netradièní øe¹ení, a to vyfotit chip digitálním fotoaparátem v makru a následnì si na vìt¹ím monitoru pro kódové oznaèení dozoomovat. Pøikládám tøi fotografie (pozor, ka¾dá skoro 1MB), které jsem poøídil. Jsem na nì docela py¹ný, proto¾e se mi podaøilo na dvou z nich chytnout docela zajímavé osvìtlení a detaily. Schválnì, jestli doká¾ete oznaèení chipu pøeèíst pouze z ních (chce to toti¾ i jistou pøedstavivost)

Neèitelný èip 1Neèitelný èip 2Neèitelný èip 3

Nebudu vás déle napínat, je to digitální jednoèipové rádio z dílny Philipsu (dnes ji¾ NXP Semiconductors) s kódovým oznaèením TEA5760UK. Je to docela inteligentní kus køemíku, který na minimální plo¹e kompletnì zaji¹»uje zpracování rádiového signálu.

Pokud jste takté¾ majitelé nìèeho podobného, lze najít jen pár poøádných zdrojù informací. Pro úvod doporuèuji recenzi typického pøedstavitele tøídy ALI M5661P v Èe¹tinì, následnì pak praktický je èlánek o záchranì pøehrávaèe a nìkteré odkazy na polská fóra.

Jak je vidìt, proniknout do "hloubky a pod povrch" se mi zase nepovedlo.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA