- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Týdeòák z èeského jazyka XI

<<<

Buddhead, 12:45:07 04.01.2008, peteno 1335x, 3 komente

1. Vyberte synonymum (slovo stejného významu) ke slovu inverzní.

a) neprùhledný
b) dusivý
c) obrácený
d) nápaditý
e) plynný

2. Notorický je protikladem slova:

a) unavený
b) zdravý
c) støízlivý
d) neznámý
e) abstinující

3. Vìta se má k odstavci jako slovo k(e):

a) písmenu
b) vìtì
c) hlásce
d) sousloví
e) slabice

4. V pìtipatrovém domì bydlí pìt rodin (Adámkovi, Beranovi, Císaøovi, Du¹kovi a Erbenovi), ka¾dá obývá jedno patro. Dále víme, ¾e pouze Adámkovi bydlí mezi Císaøovými a Beranovými. Císaøovi a Du¹kovi bydlí ní¾ ne¾ Beranovi. Erbenovi bydlí o patro vý¹ ne¾ Beranovi. Která rodina obývá nejni¾¹í patro?

a) Adámkovi
b) Beranovi
c) Císaøovi
d) Du¹kovi
e) Erbenovi


5. Koukám se na nìèí fotografii. Kdo na ní je, jestli¾e nemám ¾ádné sourozence a rodiè osoby na fotografii je potomkem mého otce?Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA