- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Test spirituality

<<<

Buddhead, 12:51:42 03.01.2008, peteno 1382x, 3 komente
Sekce: Filosofie

Vytrhl jsem si z novin test spirituality sestavený americkým psychiatrem Robertem Cloningerem. Sestává z dvaceti otázek, za ka¾dou kladnou odpovìï si pøiètìte bod.

1. Èasto se cítím spojen/a s lidmi kolem sebe, jako by mezi námi nebyl ¾ádný rozdíl, ¾ádná pøeká¾ka.
2. Pomáhám chránit zvíøata a rostliny pøed vyhynutím.
3. Jsem fascinován/a mnoha vìcmi v ¾ivotì, které nelze vìdecky vysvìtlit.
4. Kdy¾ relaxuji, mívám èasto neoèekávané záblesky pochopení, porozumìní otázkám ¾ivota.
5. Èasto se cítím tak spojený/á s pøírodou, ¾e mi v¹echno pøipadá jako souèást jednoho velkého organismu.
6. Mívám ¹estý smysl, díky kterému nìkdy vím, co se stane.
7. Obèas se cítím jako souèást nìèeho, co nemá ¾ádné hranice v èase ani prostoru.
8. Èasto mi øíkají, ¾e jsem duchem nepøítomný/á, proto¾e jsem tak zaujatý/á tím, co dìlám, ¾e pøestanu vnímat v¹e ostatní.
9. Èasto cítím silný pocit sounále¾itosti se v¹ím kolem sebe.
10. I kdy¾ o nìjaké vìci pøemý¹lím dlouho, nauèil/a jsem se vìøit spí¹ svým pocitùm ne¾ logickým vývodùm.
11. Èasto cítím silné emocionální èi duchovní spojení s lidmi kolem sebe.
12. Kdy¾ se na nìco koncentruji, èasto ztratím pojem o èase.
13. Pøinesl/a jsem v ¾ivotì osobní obì», abych pomohl/a udìlat ze svìta lep¹í místo.
14. Získal/a jsem zku¹enosti, díky kterým je mi jasná má role ve svìtì a cítím se díky tomu ¹»astný/á.
15. Za¾il/a jsem mimosmyslové vnímání.
16. Za¾il/a jsem okam¾iky hluboké velké radosti v momentech, kdy jsem cítil/a hluboké spojení v jedno se v¹ím, co existuje.
17. Èasto kdy¾ se dívám na obyèejnou vìc, stane se nìco hezkého. Mám pocit, ¾e tu vìc vidím jasnì a jakoby poprvé v ¾ivotì.
18. Miluji pohled na kvìtiny na jaøe, je to jako bych opìt vidìl/a starého pøítele.
19. Èasto pøipadám svému okolí, ¾e ¾iji v jiném svìtì, proto¾e bývám zcela nepozorný/á k tomu, co se dìje kolem.
20. Vìøím, ¾e zázraky se stávají.

Hodnocení:

14 a více: velmi duchovnì zalo¾ený/á, skuteèný mystik
12–13: duchovnì nadprùmìrnì orientovaný/á
8–11: prùmìrnì duchovnì zalo¾ený/á
6–7: empirik a praktik, bez transcendentálních pocitù
1–5: velký skeptikPidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA