- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Týdeòák z èeského jazyka X

<<<

Buddhead, 13:15:49 02.01.2008, peteno 1350x, 2 komente

Pøes svátky jsem dal studentùm nìco slo¾itìj¹ího, toti¾ hádanku pøipisovanou samotnému Einsteinovi. Podle jeho názoru ji vylu¹tí jen 2 % lidí...

V ulici stojí øada pìti domù, ka¾dý z nich jiné barvy. V domech ¾ijí obyvatelé rùzných národností, kteøí chovají rùzná domácí zvíøata, pijí rùzné nápoje a kouøí rùzné cigarety. Brit ¾ije v èerveném domì. ©véd chová psa. Dán pije èaj. Zelený dùm stojí nalevo od bílého domu. Obyvatel zeleného domu pije kávu. Osoba kouøící cigarety Pall Mall chová kanárka. Obyvatel ¾lutého domu kouøí cigarety Dunhill. Obyvatel prostøedního domu pije mléko. Nor ¾ije v prvním domì. Osoba kouøící cigarety Blends bydlí vedle osoby chovající koèku. Osoba chovající konì bydlí vedle osoby kouøící cigarety Dunhill. Osoba kouøící cigarety Marlboro pije pivo. Nìmec kouøí cigarety Prince. Nor bydlí vedle modrého domu. Osoba kouøící cigarety Blends má souseda, který pije vodu. Kdo doma chová rybièky?


Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA