- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Týdeòák z èeského jazyka IX

<<<

Buddhead, 12:40:25 14.12.2007, peteno 1245x

1. Nenápadný je protiklad slova:

a) pøijatelný
b) asketický
c) odpudivý
d) ostentativní
e) komplementární

2. Vyberte dvojici, která má k sobì stejný vztah jako dvojice Nìmecko – Hesensko.

a) Brno – leti¹tì
b) Alpy – hory
c) Praha – leti¹tì
d) Severní moøe – pøístav
e) USA – Washington

3. Které slovo logicky nepatøí mezi tato slova: vidìt, sly¹et, jet, pozorovat, cítit. Zdùvodnìte.

a) vidìt
b) sly¹et
c) jet
d) pozorovat
e) cítit

4. Princové Václav a Jan, princezna Bla¾ena a její pøítel Ludvík støíleli z luku na terè. Ka¾dý zaèal se stejným poètem ¹ípù. Ludvík zasáhl terè vícekrát ne¾ princezna. Jan rovnì¾ zasáhl terè vícekrát ne¾ princezna i vícekrát ne¾ Ludvík. Bla¾ena zasáhla terè èastìji ne¾ Václav. Kdo byl nejlep¹ím støelcem?

5. Dívka jménem Pandora se chtìla vdát za bystrého mu¾e, a proto vymyslela nìkolik logických hádanek. Nápadníkùm ukázala tøi skøíòky s nápisy, z nich¾ alespoò jeden byl pravdivý a alespoò jeden l¾ivý. Na zlaté skøíòce stálo: „Zásnubní prsten není ve støíbrné skøíòce.“ Na støíbrné: „Zásnubní prsten není v této skøíòce.“ A na olovìné: „Zásnubní prsten je v této skøíòce.“ Kde byl ukryt zásnubní prsten?Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA