- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Týdeòák z èeského jazyka VIII

<<<

Buddhead, 09:51:06 07.12.2007, peteno 1322x, 1 koment

1. ©roub se má k matici jako hák k(e):

a) spirále
b) oèku
c) pru¾inì
d) vrutu
e) høebíku

2. Vyberte synonymum (slovo stejného významu) ke slovu legální.

a) zákonitý
b) právnický
c) zákonný
d) protiprávní
e) výhodný

3. Které slovo logicky nepatøí mezi tato slova: zub, ¹»áva, pít, polykat, tekutý. Zdùvodnìte.

a) zub
b) ¹»áva
c) pít
d) polykat
e) tekutý

4. Pøed soudem stanuli tøi mu¾i obvinìní z loupe¾e. Bylo zji¹tìno, ¾e kromì nich není do pøípadu zapleten nikdo jiný a ¾e alespoò jeden z nich je vinen. Dále bylo zji¹tìno, ¾e jestli¾e je Klouda vinen a Louda nevinen, pak je vinen i Moula; dále ¾e Moula nepracuje nikdy sám; a koneènì ¾e Klouda nepracuje nikdy s Moulou. Kdo z nich je zcela urèitì vinen?

5. Dívka jménem Pandora se chtìla vdát za bystrého mu¾e, a proto vymyslela nìkolik logických hádanek. Nápadníkùm ukázala tøi skøíòky s nápisy, z nich¾ ¾ádný nebo pouze jeden byl pravdivý. Na zlaté skøíòce stálo: „Zásnubní prsten je v této skøíòce.“ Na støíbrné: „Zásnubní prsten není v této skøíòce.“ A na olovìné: „Zásnubní prsten není ve zlaté skøíòce.“ Kde byl ukryt zásnubní prsten?Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA