- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Týdeòák z èeského jazyka VII

<<<

Buddhead, 10:24:15 30.11.2007, peteno 1297x, 1 koment

1. Které slovo logicky nepatøí mezi tato slova: automobil, dro¾ka, sánì, motocykl, autobus.

a) automobil
b) dro¾ka
c) sánì
d) motocykl
e) autobus

2. Vyberte synonymum (slovo stejného významu) ke slovu loajální.

a) citlivý
b) subtilní
c) dobrý
d) tukový
e) vìrný

3. Které slovo schází: lebka – kraniální, oko – vizuální, ústa – orální, ucho – ???

a) anální
b) aurální
c) okcidentální
d) kardiální
e) muzikální

4. Ve fotbalové lize se na prvních pìti místech umístily tyto kluby: Slávia, Sparta, Olomouc, Brno a Jablonec. Víme, ¾e Olomouc se neumístila na prvním místì, Slávia se umístila lépe ne¾ Sparta, která se umístila na tøetím místì. Na pátém místì se umístil nìkterý z mimopra¾ských klubù. Která z následujících tvrzení jsou urèitì pravdivá?

a) Brno se umístilo nejhùøe na druhém místì
b) Olomouc se umístila nejhùøe na druhém místì
c) Slávia se umístila nejhùøe na druhém místì
d) Jablonec se umístil nejhùøe na pátém místì
e) Brno se umístilo nejlépe na ètvrtém místì

5. Na jednom zvlá¹tním ostrovì ¾ijí dva druhy lidí. Pravdomluvci mluví v¾dycky pravdu, lháøi v¾dycky l¾ou. Jedna dívka se rozhodla vzít za man¾ela bohatého lháøe. Kdybyste byli bohatým lháøem, jakou vìtou byste ji pøesvìdèili?

a) Jsem bohatý pravdomluvec.
b) Jsem chudý pravdomluvec.
c) Jsem bohatý lháø.
d) Jsem chudý lháø.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA