- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

1984: døíve, ne¾ jsem èekal

<<<

Mr. Zdeeck, 01:41:50 16.11.2007, peteno 1581x, 6 koment

1984: døíve, ne¾ jsem èekalOpravdu jsem netu¹il, ¾e to pøijde tak rychle. Je mojí chybou, ¾e jsem byl nepøipraven a dostateènì nesledoval vývoj událostí.

Dle pøedvèerej¹ího vydání The Register bylo britskými úøady pøikazáno jisté aktivistce za práva zvíøat, aby jim sdìlila klíè k ¹ifrovaným datùm na jejím disku. To, jak je to bizarní incident ponechávám stranou (èi spí¹e na dal¹í odstavce), chci si teï veøejnì nasypat popel na hlavu, ¾e mi uniklo schválení zákona RIPA (Regulation of Investigatory Powers Act), který toto jednání umo¾nil, pøesto¾e se touto oblastí práva (amatérsky) zajímám.

Tento zákon, dle v¹eho, umo¾òuje trestat obèany, kteøí odmítnou vydat ¹ifrovací klíè k datùm, a to v pøípadì ne-teroristických èinù na dva, v pøípadì teroristických èinù a¾ na pìt let. Hrùznost a perverze tohoto totalitárního paragrafu by mìla vybít oèní bulvy ka¾dému èlovìku s volebním právem, viditelnì se tak v¹ak nedìje.

První otázkou, kterou si kladu, je "a co presumpce neviny?" To, ¾e cajti (ano, tuto slo¾ku veøejných slu¾eb nenávidím do morku kostí a nestojí mi za to plýtvat by» jediným písmenkem na její jméno) nejsou schopni zajistit dùkazy, pøece neznamená, ¾e jsem vinen?! "Øekni nám v¹echno, nebo tì zavøem" - je to stejnì ujeté jako støedovìké paleènice - jenom se místo muèení pou¾ívá hrozba nìkolikaletého kriminálu. To u¾ rovnou mù¾eme zavøít potencionálního vraha na dva roky, proto¾e cajtùm nechce øíct, kde zakopal potencionální mrtvolu, pøesto¾e není dùkaz, ¾e by vrahem vlastnì byl. Cajt není Pánbù (ano, je to spí¹e zmrd, jen to o sobì neví) a holt se s tím musí smíøit... teda alespoò si myslím, ¾e by to tak mìlo být.

Druhou otázkou je "zùstane ÈR na ostrùvku svobody, nebo se propadne (jak ji¾ se propadla Británie) do dob Orwellova temna?" Popravdì øeèeno nevím. Vzhledem k tomu, ¾e u nás pro¹el zcela otøesný zákon proti dr¾ení pedofilního porna, nejsem si tak jist. Jedno v¹ak vím jistì. V této situaci jsem rád, ¾e ¾iju v takovém banánistánu - alespoò mám ¹anci, ¾e cajti tu budou furt stejnì vypatlaní.

A tøetí otázkou je "kam a¾ to povede?" Doèkáme se nìkdy opravdové my¹lenkové policie? Budeme mít nìkdy paragraf na to, ¾e mám trestné my¹lenky? Zavøou mne do kriminálu, proto¾e jim neøeknu, co si myslím? Mo¾ná. Vìt¹ina jedincù v tomhle svìtì si (dle mého pozorování) vá¾í více kvalitního posezení pøed TV ne¾ osobní svobody. Zítra je výroèí revoluce a já si jsem jist, ¾e kdyby za komunistù byl hajzlpapír a banány, mohli bychom se èumìt na Novotného Dobroty a semtam vyjet do Jugo¹ky, ¾ádná by nikdy nebyla.

 Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA