- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Týdeòák z èeského jazyka IV

<<<

Buddhead, 12:36:38 09.11.2007, peteno 1383x, 1 koment

1. Vyberte dvojici, která má k sobì stejný vztah jako dvojice Turín – Ravenna.

a) Praha – Bratislava
b) Apeniny – Pyreneje
c) Francie – Paøí¾
d) Anglie – Skotsko
e) Ostrava – Havíøov

2. Které slovo má témìø protichùdný význam ke slovu zotroèený:

a) bezuzdný
b) neovládaný
c) svobodný
d) volný
e) neuspoøádaný

3. Které slovo logicky nepatøí mezi tato slova: náèelník, zástupce, velitel, vedoucí, øeditel.

a) náèelník
b) zástupce
c) velitel
d) vedoucí
e) øeditel

4. O ¾ácích jedné tøídy lze øíci, ¾e polovina z nich má èerné vlasy, ètvrtina má vlasy svìtlé, tøetina jsou dívky a dvì tøetiny chlapci. Která z následujících tvrzení jsou urèitì pravdivá?

a) v¹ichni chlapci jsou svìtlovlasí
b) nìkteøí chlapci mají èerné vlasy
c) nìkteøí svìtlovlasí ¾áci jsou dívky
d) jak dívky, tak chlapci mají èerné vlasy
e) nìkteré dívky mají èerné vlasy a nìkteré svìtlé

5. V pohádkovém lese potkala Alenka lva a jednoro¾ce. Lev l¾e v pondìlí, v úterý a ve støedu, ostatní dny v týdnu mluví pravdu. Jednoro¾ec l¾e ve ètvrtek, v pátek a v sobotu, ostatní dny v týdnu mluví pravdu. Lev øekl: „Vèera jsem lhal a od zítøka za dva dny budu lhát zase.“ Který den se Alenka potkala se lvem a jednoro¾cem?Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA