- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Týdeòák z èeského jazyka III

<<<

Buddhead, 12:38:45 02.11.2007, peteno 1296x, 1 koment

1. Vyberte dvojici, která má k sobì stejný vztah jako dvojice postel – lehátko.

a) peøina – pøikrývka
b) dùm – zahrada
c) strom – keø
d) boty – kalhoty
e) èerný – temný

2. Které slovo logicky nepatøí mezi tato slova: struèný, hutný, vzteklý, úseèný, lakonický.

a) struèný
b) hutný
c) vzteklý
d) úseèný
e) lakonický

3. Urèete, které z následujících cizích slov je správnì vysvìtleno.

a) despekt – pova¾ování si
b) reflektovat – zohledòovat
c) automat – automatické zaøízení
d) letargie – vzru¹ení
e) epilepsie – nauka o psech

4. Rolník zasel na ètyøech stejnì velkých polích táhnoucích se do ètyø svìtových stran od jeho statku, ale zapomnìl co. Ví v¹ak, ¾e na severním poli u¾ zaèíná vyrá¾et kukuøice. Zbývající pole tedy musí být oseta buï p¹enicí, nebo jeèmenem. Které z následujících výrokù mohou být pravdivé?

a) na východním poli poroste jeèmen
b) jak na západním, tak i na východním poli poroste p¹enice a jeèmen
c) pøinejmen¹ím dvì tøetiny úrody budou pøedstavovat p¹enice a jeèmen
d) pøinejmen¹ím jednu tøetinu úrody bude pøedstavovat kukuøice
e) na ¾ádném poli neporoste zároveò p¹enice a jeèmen

5. V pohádkovém lese potkala Alenka lva a jednoro¾ce. Lev l¾e v pondìlí, v úterý a ve støedu, ostatní dny v týdnu mluví pravdu. Jednoro¾ec l¾e ve ètvrtek, v pátek a v sobotu, ostatní dny v týdnu mluví pravdu. Lev øekl: „Vèera jsem lhal.“ Jednoro¾ec dodal: „Já také.“ Který den se Alenka potkala se lvem a jednoro¾cem?Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA