- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Týdeòák z èeského jazyka II

<<<

Buddhead, 22:57:48 28.10.2007, peteno 1406x, 4 komente

1. Pøikázání se má k nábo¾enství jako zákon k:

a) právu
b) paragrafu
c) domovní prohlídce
d) policii
e) soudu

2. Které slovo logicky nepatøí mezi tato slova: doky, pøístav, kotva, maják, zdymadlo.

a) doky
b) pøístav
c) kotva
d) maják
e) zdymadlo

3. Nejblí¾e ke slovu vidina má slovo:

a) sen
b) pøelud
c) náhled
d) pohled
e) problém

4. „Petr je loupe¾níkem. Nìkteøí loupe¾níci vra¾dí.“ Které z následujících tvrzení vyplývá z tìchto vìt?

a) Petr vra¾dí
b) Petr je pøipraven vra¾dit
c) Petr nebyl v¾dy loupe¾níkem
d) nejménì jeden loupe¾ník vra¾dí
e) Petr døíve neloupil

5. Na Opièím ostrovì ¾ijí lidé a zvlá¹tní opice, ani¾ lze øíci, kdo je kdo. Opice i lidé buï mluví v¾dy pravdu, nebo v¾dy l¾ou. Kdo jsou následující dvì osoby (pravdomluvný èlovìk, prolhaný èlovìk, pravdomluvná opice nebo prolhaná opice)?
A: „B je prolhaná opice. Já jsem èlovìk.“
B: „A øíká pravdu.“Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA