- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Týdeòák z èeského jazyka I

<<<

Buddhead, 22:54:55 28.10.2007, peteno 1465x, 2 komente

Proto¾e ve slohu bych mìl podle v¹ech vzletných koncepcí rozvíjet i logické, analytické a kritické uva¾ování studentù, ale kvùli sraèkám jako je charakteristika, popis a líèení mi na to nezbývá èas, pøipravil jsem sérii týdeòákù na tohle téma. Studenti mají na vypracování týden, úèast je ryze dobrovolná a pokud v¹echny úkoly zvládnou, dostanou malou jednièku jako bonus. Zabil jsem tak dvì mouchy jednou ranou, tzn. dìlám to, co bych s nimi opravdu dìlat chtìl, a navíc to dìlají sami od sebe (to¾ kdo by si nechtìl zlep¹it známky, ¾e).

1. Vyberte dvojici, která má k sobì stejný vztah jako dvojice èilý – ryba.

a) hloupý – pes
b) èerný – havran
c) moudrý – ovce
d) nemocný – kozel
e) silný – býk

2. Které slovo logicky nepatøí mezi tato slova: brambor, mrkev, øedkvièka, rajèe, øepa.

a) brambor
b) rajèe
c) mrkev
d) øepa
e) øedkvièka

3. Doplòte slovo s podobným významem, jaký mají slova: stroj, strom.

a) dub
b) chapadlo
c) jeøáb
d) vìtev
e) robot

4. Na cestì z Budi¹ova do Lhoty jsou tøi staleté stromy: ol¹e stojí ve dvou tøetinách cesty, dub ve tøech ètvrtinách cesty; javor stojí blí¾ k Budi¹ovu ne¾ dub, ale dále od Lhoty ne¾ ol¹e. Který z následujících výrokù je pravdivý?

a) javor je blí¾ k Budi¹ovu ne¾ ol¹e
b) ol¹e je blí¾ ke Lhotì ne¾ dub
c) ol¹e a javor jsou stejnì daleko od dubu
d) ol¹e a javor jsou stejnì vzdáleny od Lhoty
e) ol¹e je blí¾ k Budi¹ovu ne¾ javor


5. Král mìl tøi dcery. V¾dy pravdomluvnou Pravdomilu, v¾dy lhoucí Lhalku a Nìkudku, která nìkdy lhala a nìkdy ne. Král princi slíbil Pravdomilu, ale s podmínkou, ¾e ka¾dé princeznì smí polo¾it jen jednu otázku a pak, proto¾e princezny podle podoby neznal, si má vybrat. Princezny sedìly vedle sebe a princ v¹em polo¾il stejnou otázku: „Jak se jmenuje tvá sestra, která sedí uprostøed?“ Princezna vlevo odpovìdìla: „Pravdomila“, princezna uprostøed: „Lhalka“ a princezna vpravo: „Nìkudka.“ Princ si vybral správnì Pravdomilu a dokonce zjistil i jména zbylých princezen. V jakém poøadí sedìly?

a) PNL
b) LPN
c) PLN
d) NLP
e) LNP
f) NPLPidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA