- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Pán Bùh a velká láska

<<<

Mr. Zdeeck, 12:42:20 17.10.2007, peteno 1468x, 1 koment
Sekce: Úlety

Beating heartNa skoroblogýskový post Pøíbìh jedné velké lásky podmalovaný Imagine od Johna Lennona jsem narazil èirou náhodou, ale smetl mne ze ¾idle s jistotou a razancí uragánu. Absolutnì nevím, co si mám o pøíbìhu myslet.
Je Bùh ta nejvìt¹í svinì na svìtì, proto¾e pøekazil krásný vztah dvou mladých lidí? Jsou v¹ichni studenti MFF CUNI totální magoøi? Stojí katolièky opravdu za starou belu? A Jan Tleskaè?

Na druhou stranu, pokud odhlédnu od mého pøirozeného sarkasmu a despektu k nábo¾enství (co¾, jak jsem pochopil, není problém autora, ale spí¹e jeho ¾ivotní zku¹enosti), jsou Lumovy stránky krásným pøíkladem WWW té doby (tj. kolem roku 1995) a typického kolejního ¾ivota. Bizarní pøezdívky, lásky a vrásky, pøíbìhy, které u¾ neøeknou nikomu nic, proto¾e lidé, pro které jsou psány, mají u¾ úplnì jiné ¾ivoty, jiné e-maily a jiné WWW stránky. Vìt¹ina externích odkazù dávnou nefunguje, v¹echno má patinu dob minulých vèetnì halucinogenního pozadí a animovaných GIFù. Vzhledem k tomu, ¾e i já jsem si pro¾il kolejní ¾ivot vèetnì BBSkování, lidí z té doby vídám maximálnì tøi, vzpomínky jsou vybledlé a vrásek na mém oblièeji pøibylo po¾ehnanì, zatlaèím slzu v oku a pùjdu rad¹i dìlat nìco smysluplného.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA