- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Dodìlej si song - Sunny Mista

<<<

Mr. Zdeeck, 12:58:46 10.10.2007, peteno 1944x, 3 komente

Od té doby, co jsem dostal poøádné klávesy, sna¾ím se hrát ka¾dý den alespoò hodinu. Noty umím spí¹e slabikovat ne¾ èíst, ale nìco svým hudebním hluchem nakonec poskládám. No a jedno takové dílko zveøejòuji i se zdrojovými daty.

Kdy¾ jsem splichtil následující motiv, øekl jsem si, ¾e ho nechám tro¹ku ule¾et a jednoho krásného dne ho dodìlám. Dnes jsem v¹ak do¹el k závìru, ¾e bude lep¹í, kdy¾ se s hudbou podìlím se ¹irým svìtem (vzhledem hrùznosti mého hudebního talentu je to ponìkud Danajský dar, uznávám) a nahodím udièku, ¾e by nìkdo jiný v kompozici pokraèoval.

Celý "song" je jednoduchý - opakují se jen 3 akordy Gmi-F-Dmi v reagge rytmu a do nich je zahrána melodie na klarinet. Jako první nápad by bylo mo¾ná dobré dodìlat nìjakou kytaru a pøedìlat perkuse. Pokud by si nìkdo troufl na slova èi refrén, byl bych nad¹en. A kdy¾ se vùbec nìkdo ozve s výsledkem, budu úplnì u vytr¾ení.

Download:

Triptamine - Sunny Mista.mid (MIDI soubor exportovaný z Rosegarden - jsem schopen dodat i .rg zdroják)
Triptamine - Sunny Mista.mp3 (MP3 VBR 160kbps - intepretováno na Yahama PSR E-403)Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA