- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Americký deník 22. 7. 2007

<<<

Buddhead, 12:27:00 25.09.2007, peteno 1401x, 1 koment

Ráno si holky nejspí¹ uvìdomily, ¾e to vèera trochu pøepískly, a tak nám DeAnna nabídla, ¾e nás vezme na plá¾ svým kabrioletem, jak se tady øíká convertiblem. Sama by si nìj sotva vydìlala a na to, aby jí ho poøídil nìjaký sugardaddy, není dost hezká ani blbá, na¹tìstí oba její strejdové dìlají ve filmovém prùmyslu a ten, který se ¾iví jako právník filmových hvìzd, jí ho vìnoval k narozkám. Proto¾e na plá¾i mìly sraz s jakýmisi Italy, fintila se DeAnna dost dlouho pøed zrcadlem a dokonce, kdy¾ u¾ jsme sedìli v¹ichni v autì, se odbìhla je¹tì pøevléci. Pøesto¾e na zadních sedadlech nebylo moc místa a pøi rychlosti kolem sto deseti kilákù dost foukalo, musím uznat, ¾e jízda v tomhle fáru s naplno pu¹tìnou aparaturou má nìco do sebe.

Cesta se samozøejmì protáhla, proto¾e Pacific Coast Highway byla v Santa Monice jako obvykle zasekaná a jelo se krokem. Chvíli jsme hledali ty jejich Talo¹e, se kterými mìly sraz u¾ pøed hodinou, a kdy¾ jsme je koneènì na¹li, byli na odchodu. Tøi z nich tam v¹ak zùstali, a tak si s nimi mohla DeAnna, její prdlá kámo¹ka a Katka zahrát plá¾ový volejbal. Mnì se ov¹em kolektivní hry kromì fotbalu a hokeje v televizi od útlého dìtství hnusí, a proto jsem dal pøednost koupání v Pacifiku. Vanul docela studený vítr a na vrcholcích vln se pøevaloval dost odpudivý brèál, a tak jsem do vody vlezl v¹eho v¹udy dvakrát.

Po poledni odvezly holky zbylé Italy do Santa Moniky s tím, ¾e nás za chvíli vyzvednou. Aèkoliv jsem mìl pochyby, zda je je¹tì uvidíme, asi za hodinu byly zpátky a jelo se do Mariny del Rey na BBQ k DeAnninì strýci Michaelovi, který se pro zmìnu ¾iví jako filmový producent. Obývá pìkný, samozøejmì strá¾ený bytový komplex a z balkónu kouká pøímo na tamní pøístavi¹tì. V¾dycky jsem tou¾il ochutnat sushi, které u nás není zrovna bì¾nì k dostání a stojí tøi prdele, ale tady ho byla spousta a nad to výborné sýry, dorita se salsou a pøehr¹el dal¹ích pochutin, které jsem støídavì zaléval Coronou a kalifornským vínem.

Kromì nás byl na party je¹tì DeAnnin taneèní partner a Maria, zubaøka ze Santa Barbary, která taky tancuje. Poprosil jsem je, aby mi ukázali, co je vlastnì ten west coast swing, a nebylo to ¹patné. Tenhle taneèek se dá provozovat skoro na ka¾dou hudbu a pøitom je poøád zatracenì sexy. Zlatým høebem veèera v¹ak byl pøíchod DeAnniny mlad¹í ségry, anorektièky se silikonovými òadry v po èertech hlubokém výstøihu, je¾ mi pøipomínala prkno, na nìm¾ zapomnìl truhláø ohoblovat suky. Pozdìji veèer Michael rozjel na verandì gril a páchal na nìm hamburgery a hot dogy, jedno nechutnìj¹í ne¾ druhé, nicménì v rámci poznávání americké gastronomie jsem si nacpal nácek obojím.

Jak se lidé zaèali vytrácet, stoèila se øeè na plastické operace. Z Michaela vylezlo, ¾e jich má s pìti køí¾ky na krku zatím „jenom“ ¹est, vìt¹inou botox. DeAnnina ségra to prý taky nechce pøehánìt, a tak jí v sedmnácti bohatì staèí jenom umìlé boobs, samozøejmì dárek od druhého strejdy. Nakonec se dostali k tomu, co je to láska. Abych pravdu øekl, z cintù chlapa, jen¾ se po jedenadvaceti letech man¾elství a dvou dìtech rozvádí, ani¾ kdy ke své ¾enì cítil víc ne¾ emotional interest, but not love, a z výlevù zamrzlých puber»aèek, které si neudr¾ely chlapa déle jak tøi týdny, se mi málem obrátil kufr.

Kdy¾ jsme se koneènì zvedli k odchodu, spustil se drobný de¹tík, v ji¾ní Kalifornii a zvlá¹tì v LA vìc velmi vzácná. DeAnnina prdlá kámo¹ka hned zaèala básnit, jak miluje dé¹» a ¾e by mohlo pr¹et klidnì celý týden. Kdy¾ jsem jí øekl, ¾e de¹tì jsem si na zaèátku prázdnin u¾il dosyta a byla to pìkná pruda, a kvìtinka dodala, ¾e u nás obèas zpùsobí povodnì, jen se husa smála, ¾e floods jsou pøece príma. No nezabili byste ji?Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA