- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Americký deník 21. 7. 2007

<<<

Buddhead, 12:25:18 25.09.2007, peteno 1319x

Zhruba v pìt ráno se vrátila DeAnna a její prdlá kámo¹ka z nìjakého tahu, a proto¾e se jim nelíbilo, jak jsme odpoledne rozestavili nový nábytek, zaèalo velké stìhování. Jen¾e místo aby ho pøená¹ely, ¹oupaly s ním po podlaze. Nakonec to Katka nevydr¾ela a vlítla na nì, ¾e chceme spát. Na chvíli jsme sice mìli klid, ale pak se nám jako ka¾dé ráno zaèali nad hlavou honit sousedèini parchanti, kteøí nejspí¹ trpí nìjakou poruchou rovnováhy, proto¾e sebou ka¾dou chvíli s ohlu¹ující ranou øíznou o zem.

Dnes Katce zaèala tøítýdenní dovolená, a proto jsme se vydali pronajmout auto. Vyrazili jsme pravda trochu pozdì a byli nemile zaskoèeni tím, ¾e vìt¹ina autopùjèoven v okolí zavírá u¾ v poledne, ale to nebylo nic proti tomu, kdy¾ jsme se dozvìdìli, z jakých aut máme na výbìr a na kolik by nás to pøi¹lo. Samotný pronájem toti¾ není drahý, ale nezahrnuje ani povinné ruèení. Na druhou stranu èlovìk odpovídá za jakékoliv po¹kození, i nezavinìné, tøeba kdy¾ se o vás otøe nìjaký blbec na parkovi¹ti, tak¾e je dobré mít rovnì¾ havarijní pojistku. Tím se ov¹em cena zvedá na dvojnásobek, a kdy¾ jsme vzali v úvahu, kolik asi ¾erou ty americké krávy, je¾ nám nabídli, rozhodli jsme se v¹e promyslet, po internetu si rezervovat nìco men¹ího a celou vìc odlo¾it na pondìlí.

Proto¾e jsme nechtìli na¹e neoèekávanì volné odpoledne prohnípat doma, naskoèili jsme na autobus a pøes Santa Moniku se vypravili do Venice. Cestou jsme minuli hotel California, ale jestli je to ten, o nìm¾ zpívají Eagles, jak mi tvrdila kvìtinka, si nejsem zcela jist. Na promenádì jsme zhlédli vystoupení skupinky breakdancerù, jejich¾ akrobatické kousky by se ujaly v jakémkoli èeském cirkuse, potkali se s polonahým indiánem ve slipech z hrozný¹í kù¾e, který po tìle válí velkou ¾eleznou kouli, dostali jsme bro¾urku od hárekr¹nistù a samozøejmì minuli spousty boverákù, kteøí somrovali drobáky na trávu.

Jinak je ov¹em zdej¹í osazenstvo èinorodost sama. Tu vám kaligraficky ztvární va¹e jméno dolar za písmeno, onde prodává chlapík parádní letadélka ze starých pivních plechovek, jinde zase nìjaký dìdou¹ nabízí obyèejné polodrahokamy, co¾ je tady celkem bì¾né zbo¾í, ale s nálepkou PEACE STONES a s uji¹tìním, ¾e jejich koupí podpoøíte svìtový mír. Asi nejvíce mì v¹ak nadchnul jeden sochaø, který ka¾dý den ráno nabere pár kýblù mokrého písku, uplácá z nìj na promenádì skoro tøímetrového draka, zasadí mu dva modré kameny místo oèi a vedle postaví tentý¾ kýbl s nápisem, ¾e pokud si chcete jeho dílo vyfotit nebo jen ocenit umìlcùv výkon, vyjde vás to na dolar.

Cestou zpátky, poté co jsem zkusil chilli cheese fries, v nich¾ by nebylo mo¾né detekovat chilli ani za pomoci spektrografu, jsme se chtìli vykoupat, ale obloha se zatáhla mraky a od oceánu se zvednul studený vítr, a tak jsme to vzdali. V autobusu mi navíc kasièka se¾rala ètvr»ák, ani¾ ho zapoèítala, tak¾e jsem jak vùl rychle lovil po kapsách drobné. Kdy¾ jsme se kolem pùlnoci chystali s Katkou do postele, dorazila DeAnna s prdlou kámo¹kou. Vidouce nás stále vzhùru, usoudily nejspí¹, ¾e se nám nechce spát, a zaèaly si dìlat veèeøi, kterou samozøejmì konzumovaly kde jinde ne¾ pøed ¹ílenì osolenou bednou. Já jsem sice záhy odpadl, ale podle kvìtinky èuèely na telku skoro do tøí.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA