- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Jak se I«ák dostává skrz zamèené dveøe

<<<

Mr. Zdeeck, 04:23:37 13.09.2007, peteno 47555x, 78 koment

Znáte to - èlovìk se vrací v noci domù, pøed dveømi do bytu se zaène ¹acovat a zjistí, ¾e nemá klíèe. Buï je ztratil, nebo jsou doma, nicménì problém zamèených dveøí je tady.

Takto byly rozehrány karty dva dny nazad zhruba v 1:30 ráno. V bytì samozøejmì èlovìk, který by dveøe mohl otevøít, byl, jenom¾e pøítelkynì sladce spala se zti¹eným mobilem a moje pokusy klepat (zvonek nefunguje kvùli opravám celého domu), houkat jako sova, atd. vy¹ly vniveè. Po 15 minutách prozvánìní jsem zjistil, ¾e tudy cesta nepovede.

Co teï? Vzpomenul jsem si, ¾e jsem pøed dvìma týdny oprá¹il starý VoIP telefon, tak¾e zkusím zavolat na nìj. Po nìkolika minutách vyzvánìní jsem to takté¾ vzdal, proto¾e byl sly¹itelnì (èi spí¹e nesly¹itelnì) zti¹en, tudí¾ se budící efekt jaksi nedostavil. Dùle¾ité v¹ak bylo, ¾e existuje cesta, kterou se vydat.

Copak nám to na¹lo YahooNastartoval jsem tedy svùj mobil, mého druhého nejlep¹ího kapesního pøítele, a jal se nìco vymý¹let (co¾ byl po 5 Hoegaardenech docela zdlouhavý proces). Shodou náhod jsem si ho pøedevèírem celý pøeflashoval, tak¾e jsem na nìm nemìl ¾ádný rozumný software pro "práci". Instalace Opery Mini z MemorySticku byla zále¾itostí stiskù dvou tlaèítek, ¹up na Net a stáhnout nìjaký SSH klient. Zapla»pánbu za MidpSSH, download 100kB se dá po non-EDGE GPRS pøe¾ít.

Tak kterápak IP to je?Okam¾itì jsem se pøipojil na domácí router, kde bì¾í místo originálního Linuxu modifikovaná verze s SSH serverem spoleènì s pøipojenou 1GB flashí pro dal¹í aplikace. Zjistit IP adresu telefonu v lokální síti byla zále¾itost chvilky, teï se jen na ten telefon dostat. Co si pamatuji, dá se do Interbellù dostat jak telnetem, tak pøes webové rozhraní, vzhledem k textovému módu na pididispleji mobilu jsem rad¹i zvolil telnet.Telnet no good Heslo 1234 jsem uhádl asi napotøetí, a jal se listovat pøíkazy telefonu. Po chvilce jsem to samozøejmì vzdal, proto¾e MidpSSH neumí rozumnou paginaci, tj. ve¹kerý help mi pøes obrazovku profrèel jak Pendolino Kolínem a command

set speakerout 31

jsem z hlavy opravdu neznal. Tak¾e hurá na webové rozhraní...

lynx nainstalovánDíky v¹em lidem, kteøí nezanevøeli na tzv. textové browsery a stále je vyvíjejí, bez nich by ¾ivot stál za prd. Na routeru ¾ádný z nich nainstalován samozøejmì nebyl, není v¹ak nic lehèího ne¾ si ho tam doinstalovat. K dispozici byl bohu¾el pouze lynx, moje oblíbené w3m v balících chybìlo, ale s tím se u¾ èlovìk jaksi smíøí, kdy¾ poskakuje v noci pøede dveømi s jedinou vidinou - teplé postele.

VT100 no good eitherDostat se do telefonu pøes webové rozhraní byla ji¾ pohoda, tro¹ku ale zazlobil terminál. MidpSSH defaultnì zobrazuje jenom VT100, která zrovna featurami nevyniká (chybí barvy, atd.), tak¾e nìco hackovat moc ne¹lo. Pøepnout ho na Linux byla ji¾ kosmetická zále¾itùstka a poslední krok pøed grandiozním finále. Zmìnil jsem vyzvánìní telefonu na maximální hlasitost, ulo¾il nastavení do telefonu, èím¾ se automaticky rebootoval, chvilku poèkal a znovu zavolal na domácí èíslo.

31 je krásná hodnotaZvonìní telefonu jsem sly¹el pøes dvì cihlové stìny a¾ na chodbu a jakoby mávnutím kouzelného proutku se otevøely dveøe s rozespalou pøítelkou, která mne pustila dovnitø se slovy "Mhrhghghgh?".

A co z toho v¹eho plyne? Nìkdy je lehèí si prostì nezapomínat klíèe doma, kdy¾ jde èlovìk kalit ven...Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA