- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Záhir / The Zahir

<<<

4Buddhas, 22:54:30 12.08.2007, peteno 11633x, 4 komente
Sekce: Kultura

Po trojletém èekání koneènì ¹iroké veøejnosti prezentujeme ná¹ spoleèný filmový projekt Záhir. Èeká vás download nové, rekomprimované verze, anglické titulky a nìjaké informace ze zákulisí.

[4B]

Jorge Luis Borges: Záhir

V Gud¾arátu koncem XIII. Století byl Záhir tygr...
...na Jávì slepec z me¹ity v Surakartì, ukamenovaný vìøícími...
...v Persii astroláb, který dal ¹ach Nádir hodit do moøe...
...v Mahdího vìznicích kolem roku 1892 malý, do cáru turbanu zabalený kompas, kterého se dotkl Rudolf Carl von Slatin...
...v cordóbské me¹itì - podle Zotenberga - ¾ilka v jednom z tisíce dvou set mramorových sloupù...
...v tetuánské ¾idovské obci dno jedné studnì...
A v dne¹ním Brnì...

[4B]

Jak to zaèalo

Zahir Title My¹lenka natoèit spoleèný film byla docela stará, ale k její realizaci nám bránila pøedev¹ím lenost a nedostatek techniky. Obì pøeká¾ky se jakoby kouzelným proutkem vyøe¹ily, kdy¾ Mr. Zdeeck narazil na kreditový problém bìhem studia (tj. jejich totální nedostatek) na FI MUNI a jediným øe¹ením bylo zapsat si pøedmìt Softwarové elektronické publikace, jeho¾ výsledkem mìl být práve nìjaký film. Pùjèili jsme si kameru (za co¾ patøí FI MUNI a laboratoøi LEMMA velký dík) a zaèali jsme natáèet. Ideu natoèit nìco od Borgese pøinesl Buddhead, pøièem¾ pùvodní zdroj je prý Zdenìk Pù¾a, který se ve filmu i mihne.

Problémy

Zahir Chaos Jak jsme záhy zjistili, mít alespoò tro¹ku propracovaný scénáø (nemluvì o technickém) je docela dobrý nápad, proto¾e hlá¹ky na place typu "Cywe, ber to vodsaï, to bude fajnovej zábìr a pak to vezmem do ¹vunku.." vedly k naplnìní 5-ti DVD totálním balastem. Takté¾ støízlivost je pøi práci filmaøe pozitivní faktor, co¾ se projevilo hlavnì bìhem natáèení v hospodì, kdy jediný støízlivý èlen týmu byl kameraman, a to jen proto, ¾e mìl na kameru podepsanou hmotnou odpovìdnost. Zbytek ¹tábu mìl v sobì shruba 5 a¾ 10 dvanáctek, a to bylo místy opravdu znát.

Herci

Jaroslav Retz Hlavní obsazení bylo jasné u¾ od zaèátku - staèilo se podívat do zrcadla (a pravdì do oèí) a vybrat toho nejfotogeniètìj¹ího z nás. Vedlej¹í role byly takté¾ jasné, hor¹í u¾ to bylo s komparzem. Neustále v¹ichni èumìli do kamery (viz hospodská scéna) a ponoukání, ¾e to dìlat opravdu nemají, se prostì míjelo úèinkem. Nejtvrd¹í oøí¹ek v¹ak byl Jaroslav Retz, co¾ je bezdomovec, kterého jsme na¹li na parkovi¹ti za hotelem Internacional. V den natáèení mìl jmeniny, èím¾ byl ovlivnìn i jeho výkon - pøed první klapkou suverénnì zahlásil "Huele, tak vy si to tady nìjak ze¹telujte, ja si skoèim tady vedle na wajno a hned su zpìt...". Jednoduchou repliku jsme jeli shruba ¹estkrát a výsledný støih je smíchán shruba ze ètyø tìchto zábìrù, proto¾e jeho promluva vìt¹inu èasu nedávala smysl.

TriviaPeak37 & Orange

  • Jediná originální hudba je ve scénì "Osvícení", která byla slo¾ena v Buzz Trackerovi
  • Pøíchozí boty na konci patøí "Socce". Potýkali jsme se s nedostatkem hercù a fakt, ¾e nejsou nikde jinde vidìt, nám umo¾nil jistou recyklaci
  • Ve filmu oficiálnì hrají pouze 3 Buddhové, Mr. Zdeeck byl celou dobu za kamerou. Má v¹ak cameo v závìreèné scénì - mu¾ s dlouhými vlasy, který pøichází z prava
  • Podklady pro úvodní titulky ze sebe Orange dostal bìhem jedné noci asi 3 dny pøed premiérou na Filmovém Festivalu FI MUNI
  • Finální sestøih a komprese byla provedena asi v 8:00 ráno, termín odevzdání na festival byl v 16:00, který¾to zaèínal v 19:00. Nebyli jsme rozhodnì jediní...
  • Rozpoèet padl hlavnì na MiniDV kazety, chlast, cigára, hrací automat, benzin a gá¾e pro Jardu Retze, který si ji zvý¹il v závìru na dvojnásobek. Pouèení pro pøí¹tì: pla»te a¾ po práci!
  • Hrdina má na sobì dva ohozy - oba s cizokrajným nápisem. Nápis na bílém znamená "Nebeský mu¾" a na èerném "Zaèátek jara". Ne, opravdu jsme si to nevymysleli...
  • Hokejový zápas v hospodì je mezi ÈR a Kazachstánem
  • Jako "Zahir Theme" je pou¾it kus z Asura: Simply Blue

Technické detaily

Zdrojový formát MiniDV 16:9, 5 DVD materiálu (cca 2hod)
Délka
12:10
Framerate
25fps
Pou¾itá kamera
Canon MV30i
Natáèecí doba 3 dny
Doba støihu a mixu 7 nocí
Software pro støih Adobe Premiere 6.0
Ruèních trikových snímkù 9
Rozpoèet asi 1000 Kè
Lokace
Bývalý høbitov v Bystrci
Hospoda u Èápa
Bývalý byt Orange & Mr. Zdeecka
Námìstí za hotelem Internacional
Gará¾e na Lesné
Nad bývalým høbitovem v Bystrci


Finální komprese byla provedena po men¹í úpravì AviDemuxem v MEncoderu pomocí kodeku XviD:

mencoder Zahir_DV.avi \
-ni \
-vf pp=l5,scale=320:180,dsize=16/9 -sws 10 \
-ovc xvid \
-xvidencopts \ pass=2:bitrate=2600:chroma_opt:vhq=4:quant_type=mpeg \
-oac mp3lame \
-lameopts preset=medium \
-o Zahir_MQ.avi \
-mc 0

Download

Peak37's EyesMQ: 480x270 143MB [XviD 1.4 Mbps/MP3 160kbps]
LQ: 320x180 69MB [XviD 0.6 Mbps/MP3 160kbps]
Mobile: 176x144 14MB [H263 150kbps/AAC 64kbps]
Subtitles: English

YouTube
Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA