- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Dorota Mas³owska o Bohu

<<<

Buddhead, 15:50:15 24.06.2007, peteno 1377x
Sekce: Filosofie

V Respektu 22/2007 vy¹la esej mladé polské prozaièky Doroty Mas³owské o protipotratové politice v její rodné zemi. Nedá mi, abych neocitoval její závìreèný odstavec.

„Tak chce tato zemì rozhodovat o tom, zda ¾ena porodí dítì, i kdyby mìla i s ním zahynout, zatímco Polsko si pí¹e recepty na Bo¾í reverz. To mì zneklidòuje nejvíc: ¾e Bùh v tomto státì u¾ neznamená lásku, u¾ neznamená dìlit se a dávat, pomáhat, ¾e neøíká »Hledejte mne«, ale »Tady jsem!«. ®e neøekne »èlovìk«, ale »teplou¹«. ®e Bùh, zøejmì proti své vùli, byl degradován na politický argument; Bùh se nedobrovolnì stal poslancem Sejmu. Tento Bùh nemiluje, nespojuje. Stra¹í, rozdìluje, ukazuje prstem a posílá na podporu svaté obrázky. Pálí èarodìjnice, proto¾e házet do ohnì ¾eny bylo v¾dycky lehèí.“Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA