- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vlastík Martykán: Báj o tom, a¾ tu nebudeme

<<<

Buddhead, 15:47:19 24.06.2007, peteno 1603x
Sekce: Literatura

Nedávno mi Vlastík ukazoval v Èápovi nìjaké své básnì. Vìt¹inou to byl bullshit, ale jedna mì zaujala. A pøesto¾e mì poslednì nasral, jeho báseò si zaslou¾í najít svého ètenáøe.

BÁJ O TOM, A® TU NEBUDEME

Báj o tom, a¾ tu nebudeme
zaène teprve, a¾ tu budeme

Zásluhou pøedstav na¹ich pøedkù
pøedkù bez èel a cel
cel bez katrù
katrù bez møí¾í
mr¹in bez mrtvol
poèasí bez èasu
podnebí bez nebe
nebe bez nebeských znamení
znamení bez urèení
jejich nebezpeèných bojových jistot
jistot bezvýchodnosti
zuby bez dásní
vlasy bez hlavy
léta bez podzimù
podzim bez listí
a léto bez bikin
dny bez rokù
sny beze spánku
sníh bez zimy
a zima bez kalendáøe

Ne! Dál u¾ bájit nebudeme
bylo by moc slz
bez pláèe

 Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA