- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Jak velký je vlastnì vesmír?

<<<

Buddhead, 08:29:07 28.05.2007, peteno 1669x, 3 komente

I pøi pohledu na hvìzdné nebe si doká¾eme jen stì¾í pøedstavit, jak rozlehlý je ve skuteènosti vesmír a jak dlouho trvá, nì¾ se a¾ k nám dostane svìtlo vzdálených hvìzd. Sestavil jsem krátký seznam tìch nejjasnìj¹ích spolu s historickými událostmi, které se odehrály v okam¾iku, kdy je opou¹tìlo svìtlo dopadnuv¹í roku 1979 na na¹i planetu (a v astrologickém smyslu mající zásadní vliv na mùj dal¹í ¾ivot).


Aludra

466 pø. n. l.

Kimón vítìzí v bitvì u Eurymedontu nad Per¹any; tyran Thrasibúlos vyhnán ze Syrákús

 

Wezen

22 n. l.

Gaius Sulpicius Galba konzulem; nástup pozdních Chanù v Èínì

 

Saiph

 

153 n. l.

umírá Cathair Mor, legendární irský král

 

Alnilam

 

446 n. l.

umírá Mac Cairthinn mac Coelboth, král Leinsteru

 

Mintaka

 

479 n. l.

konec dynasie Sung a nástup ji¾ních Èchi v Èínì

 

Alnitak

 

511. n. l.

umírá franský král Chlodvík a vizigótský král Gesalec

 

Rigel

1164 n. l.

vzdoropape¾ Paschal III.; umírá japonský císaø Sutoku; ostatky Tøí králù pøeneseny z Milána do Kolína nad Rýnem

 

Polárka

1196 n. l.

umírá aragonský král Alfonso II. a bulharský car Ivan Asen I.

 

Adara

1255 n. l.

ta¾ení Pøemysla Otakara II. do Prus; dokonèena katedrála v Bourges; Lisabon se stává hlavním mìstem Portugalska

 

Cih

1359 n. l.

Murad I. vládcem otomanské øí¹e; umírá Berdi Beg, chán Modré hordy

 

Acrab

1392 n. l.

nástup dynastie Ri v Koreji; zalo¾ena erfurtská univerzita; Seoan mac Pilib králem Východního Breifne

 

Algenib

1457 n. l.

umírá Ladislav Pohrobek; postavena pevnost v Edo, základ dne¹ního Tokia

 

Sadir

1489 n. l.

kyperská královna Kateøina Cornaro prodává své království Benátkám

 

Antares

 

1555 n. l.

Augsburský mír; tøi pape¾ové bìhem jednoho roku

 

Shaula

1653 n. l.

Cromwell zvolen lordem protektorem; kardinál Mazarin se vrací z exilu; zalo¾ení Klementina

 

Bellatrix

 

1676 n. l.

Fjodor III. carem; Inocenc XI. pape¾em

 

Alamak

 

1734 n. l.

válka o polské dìdictví

Scheat

1783 n. l.

první let montgolfiéry; otevøení Nosticova divadla; erupce vulkánu Laki na Islandu

 

Nath

1799 n. l.

umírá Washington a Tygr z Maisúru; Francie vyhla¹uje Rakousku druhou koalièní válku; stát New York ru¹í otroctví; zalo¾ena pra¾ská Akademie

 

Schedir

1832 n. l.

umírá Goethe a Champollion; Otto Wittelsbach zvolen øeckým králem; Ekvádor anektuje Galapágy

 

Algieba

1871 n. l.

vznik nìmeckého císaøství; potlaèení Paøí¾ské komuny; napsána Internacionála; v Rakousku-Uhersku zavedena metrická soustava

 

Hamal

1903 n. l.

první let bratrù Wrightových; Panama vyhla¹uje samostatnost; umírá Pissaro a Gauguin; v Pøerovì postaven ná¹ nejstar¹í ¾elezobetonový most

 

Pollux

1943 n. l.

bitva u Stalingradu; povstání ve var¹avském ghettu; vylodìní Spojencù na Sicílii

 

Sírius

1970 n. l.

nástup Rudých Khmerù v Kambod¾i; kapitulace Biafry; umírá de Gaulle a Janis Joplin; Tonga získává nezávislostPoznámka: Proto¾e pøesná vzdálenost odlehlých hvìzd od Zemì není urèena zcela pøesnì, pou¾il jsem zaokrouhlené údaje.


Podìkování: Mirovi Èolakovovi za inspiraci.
Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA