- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Koøen bez koøene I: Mistr Fu a deset tisíc øádek

<<<

Mr. Zdeeck, 19:20:21 09.04.2008, peteno 1711x, 4 komente
Sekce: IT

Koøen bez koøene I: Mistr Fu a deset tisíc øádekTento seriál je volným pøekladem výzkumné historické práce Erica S. Raymonda v její poslední revizi z roku 2003. V dne¹ním pøíbìhu Mistr Fu svým zenem ukazuje, kde se skrývá pravá podstata UNIXu.

Mistr Fu jednou pravil "V jedné øádce shell skriptu[1] je více UNIXovitosti ne¾ v deseti tisících[2] øádkù C[3]".

Programátor, který byl velice py¹ný na své mistrovství v C opáèil: "Jak je to mo¾né? V jazyku C bylo implementováno samotné jádro UNIXu."

Mistr Fu odpovìdìl: "To je pravda, pøesto je v jedné øádce shell skriptu více UNIXovitosti ne¾ v deseti tisících øádkù C"

Programátor se zaèal zlobit "Ale skrze jazyk C za¾íváme osvícení Patriarchy Ritchieho! [4] Stáváme se jedno s operaèním systémem a strojem, nepøekonatelní ve výkonu a rychlosti!!"

Mistr Fu odpovìdìl: "V¹e, co øíká¹, je pravda, pøesto je v jedné øádce shell skriptu více UNIXovitosti ne¾ v deseti tisících øádkù C"

Programátor se zamraèil na Mistra Fu a jal se k odchodu. Mistr Fu pokynul ke svému studentovi Nubimu, který napsal øádek shell skriptu na tabuli, a pravil: "Povìz, kolik øádek èistého C bys musel napsat, aby jsi tuto pipeline implementoval? Nebylo by jich deset tisíc?"

Programátor si promnul vous, pozorujíce nápis na tabuli, a nakonec souhlasil.

"A kolik hodin práce by stálo implementovat a debugovat[5] takový program?"

"Hodnì," souhlasil programátor. "Ale pouze blázen by vyhodil tolik èasu, kdy¾ ho èekají daleko dùle¾itìj¹í úkoly."

"A kdo je ve vìt¹í harmonii s UNIXem? Je to ten, který napí¹e deset tisíc øádek, nebo ten, který vidíce prázdnotu úlohy, nenaprogramuje nic?"

Jakmile toto programátor sly¹el, byl osvícen.

 


 

Poznámky:

Originál si mù¾ete pøeèíst zde.

[1] Shell skripty jsou vìt¹inou napsány v interpretovaných programovacích jazycích designovaných pro efektivní práci s textem. Typickým pøedstavitelem je napø. bash (Bourne Again Shell) èi ksh (Korn Shell). Vlastní jazyk obsahuje minimum pøíkazù, vìt¹ina nároènìj¹ích operací se vykonává pomocí externích programù, øetìzených pomocí tzv. trubek (pipes), které spojují výstup z jednoho do vstupu následujícího programu. Napø. skupina pøíkazù

cat words.txt | cut -d ";" -f 3 | grep "aaa" | wc -l

vypí¹e poèet øádek v souboru words.txt, jejich¾ tøetí sloupec (sloupce jsou oddìleny støedníkem) obsahuje podøetìzec "aaa".

[2] pojmem deset tisíc je v Èín¹tinì obecnì my¹leno "mnoho"

[3] C je relativnì nízkoúrovòový programovací jazyk, v nìm¾ byla napsána vìt¹ina klasických operaèních systémù (UNIX/Linux, Windows, OS/2)

[4] Dennis Ritchie, vynálezce jazyka C

[5] debugovat znamená odstraòovat chyby (bugy)Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA