- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Skutečně se Bůh o nás stará?

<<<

Buddhead, 17:22:13 26.12.2006, přečteno 1507x, 1 komentář
Sekce: Filosofie

Zcela náhodou se mi do rukou dostala brožurka Svědků Jehovových s názvem Skutečně se Bůh o nás stará? Nemyslím, že si zaslouží nějaký hlubší rozbor, nicméně mi nedalo, abych nepřipojil několik kousavých glos.

Již první odstavce mě zaujaly svým pohledem na svět:

 

„V každém období dějin lidé zakoušeli bolest a úzkost, které jim způsobovala válka, surové zacházení, zločinnost, bezpráví, chudoba, nemoci a smrt jejich milovaných. [...] V naší době došlo k mnoha strašlivým událostem, jež se pro nesčetné množství lidí staly příčinou velkého zármutku, mnoha slz a pocitu beznaděje.“

 

Člověk si nemůže nevybavit Buddhova slova z kázání ve Váránasí:

 

„Zrození je strastné, nemoc je strastná, starost, hoře, bolest, bída a zoufalství jsou strastné; nedosažení toho, po čem člověk touží, je strastné.“

 

O tomhle pohledu na svět Zarathustra alias Nietzsche trefně poznamenal:

 

„Tu jsou souchotináři duše: sotva se narodí, již se jmou umírat a touží po naukách únavy a odříkání. [...] Střezme se probuditi tyto mrtvé a poslouchati tyto živé rakve! Potká je chorý nebo kmet nebo nebožtík; a hned říkají: Život je vyvrácen! Ale vyvráceni jsou jen oni a jejich oko, jež na bytí nezří než jedinou tu tvář.“

 

Naštěstí po tomhle slzavém údolí podle jehovistů přijde nový svět, který...

 

„...bude osvobozen od válek, krutosti, zločinnosti, bezpráví a chudoby. Bude to svět nemocí, bez zármutku, bez slz, a nebude v něm ani smrt. V té době budou lidé spět k dokonalosti a budou navždy šťastně žít v pozemském ráji. Dokonce i ti, kdo zemřeli, budou vzkříšeni a budou mít příležitost žít navždy.“

 

K tomu je však zapotřebí dokázat, že existuje Bůh, který to všechno zařídí, a tady začíná ten správný šupec:

 

„Chceme-li zjistit, zda Bůh existuje, můžeme použít toto osvědčené pravidlo: Každá vytvořená věc musí mít svého tvůrce. Čím je vytvořená věc složitější, tím schopnější musí být ten, kdo ji vytvořil.“

 

Proti tomuhle pravidlu nelze nic namítat už jen proto, že jde o tautologii ve stylu každá bílá věc má bílou barvu. Problém je v tom, že za vytvořenou věc berou autoři úplně vše, dokonce navzdory obecnému jazykovému úzu, podle kterého „strom vyrostl“ nebo „kůzle se narodilo“, nikoliv „strom byl vytvořen“ či „kůzle bylo vytvořeno“. V tomto ohledu se stává jejich poučka naprosto bezcennou. Přesto není bez zajímavosti, přinejmenším jako ukázka úplného zatmění mozku, co podle autorů dokládá existenci Stvořitele.

 

„Hodiny musel zhotovit hodinář. Ale co naše nekonečně složitější sluneční soustava se sluncem a planetami, které již celá staletí obíhají kolem slunce s přesností měřitelnou na zlomky sekundy?“

 

Pokud je mi známo, rotace Země kolísá a navíc se v dlouhodobém horizontu zpomaluje slapovými silami, Měsíc se od Země každý rok vzdálí zhruba o 4 cm, Phobos se naopak neustále přibližuje Marsu, takže se v budoucnu buď zřítí na jeho povrch, nebo bude roztrhán gravitačními silami, dráhy některých menších měsíců Jupitera (např. Pasiphae) se neustále mění přitažlivostí Slunce, pročež se nevracejí do počátečního bodu a pohybují se po neuzavřených křivkách, a Saturnovy měsíce Pandora a Prometheus se dokonce podle našich měřítek chovají zcela chaoticky. To zrovna o nějaké extrémní přesnosti nesvědčí. Mimochodem, o astronomických znalostech jehovistů vypovídá i to, že planety podle nich obíhají kolem slunce a nikoliv Slunce.

 

„Čím více vědci zkoumají zemi, tím více si uvědomují, jak jedinečně je zkonstruována pro život člověka.“

 

Nemám nejmenších pochyb, že kdyby na zemi panovaly radikálně odlišné podmínky, takže by ji ovládly hlavonožci na křemíkové bázi, jistě by se také divili, jak je ta země jedinečně zkonstruována pro jejich život.

 

„I když jsou nejmenší bakteriální buňky neuvěřitelně malé, každá z nich je skutečnou mikrominiaturizovanou továrnou, jež obsahuje tisíce znamenitě navržených součástí spletitého molekulárního soustrojí daleko složitějšího než jakýkoli stroj, jaký kdy člověk sestrojil; v neživém světě nemá vůbec obdobu.“

 

Samozřejmě že nemá v neživém světě obdobu – právě to činí život životem. Tohle tvrzení dává asi tolik smyslu, jako že neviditelná část elektromagnetického spektra nemá obdobu v oblasti světla.

 

„Zdá se, že oko muselo být zkonstruováno; konstruktér žádného teleskopu by je nemohl sestavit lépe.“

 

Divil bych se, kdyby nějaký konstruktér vedl hlavní kabel tak, že by mu uprostřed zrcadla vznikla slepá skvrna...

 

„Do svého žaludku přijímáme mnoho různých druhů potravin a nápojů; nicméně tělo je zpracovává a produkuje energii. Zkuste dát takovéto různorodé věci do benzínové nádrže automobilu a dívejte se, jak daleko auto dojede.“

 

A co takhle nalít si benzín do žaludku a sledovat, jak daleko dojde člověk!

Když jsme si dokázali, že Bůh existuje, je potřeba zjistit, co si přeje. Základní příručkou je samozřejmě Bible:

 

„Žádná jiná kniha nemá tolik dokladů o tom, že během dějin zůstala přesná. Existuje například pouze několik rukopisů starověkých klasických spisovatelů. Je však mnoho rukopisů Bible, z nichž některé jsou ve formě zlomků a některé úplné. [...] Některé opisy Křesťanských řeckých písem [Nový zákon] vznikly necelých sto let od doby, kdy byly napsány původní rukopisy, a to je další činitel, který nám pomáhá ocenit věrnost biblického textu. Těch několik opisů rukopisů starověkých světských spisovatelů, které stále ještě existují, nezřídka vzniklo dokonce několik staletí poté, co byly napsány originály.“

 

Nejsem si jistý, zda fakt, že jízdní řád ČD je každoročně vytištěn v mnohatisícovém nákladu, zaručuje, že se v něm nevyskytují chyby a hlavně že vlaky podle něj budou jezdit na čas. Rovněž si nemyslím, že opis vzniklý sto let po vzniku originálu bude vždy přesnější než kopie téže listiny pořízená na současné kopírce. Množství opisů ani jejich časová vzdálenost od originálu totiž nutně nezaručují vysokou míru autenticity a naopak.

Podle Bible by člověk neměl vládnout člověku, a proto společenské systémy popírající Boží svrchovanost musí skončit nezdarem:

 

„Mohli by si lidé vládnout sami lépe než Bůh? Mohl by nějaký systém lidské vlády nezávislé na Bohu způsobit, že by existoval šťastný svět bez válek, zločinnosti a bezpráví? Mohla by nějaká taková vláda odstranit chudobu a zajistit všem blahobyt? Dokázala by překonat nemoci, stárnutí a smrt?“

 

Zvláště poslední otázka na mě působí jako z jiné dimenze, ale přivřeme oči a popravdě řekněme, že ne (i když kdoví, třeba se to povede Polákům, jestli sejmem protlačí návrh, aby byl Ježíš prohlášen králem Polska). Každopádně netřeba klesat na mysli, protože roku 1914 bylo ustaveno Boží království v čele s Kristem, které je připraveno zničit celý Satanův systém. O tom, že žijeme v posledních dnech, nás mají přesvědčit následující výroky z Bible, jejichž naplnění můžeme sledovat takřka v přímém přenosu:

 

„Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.“ (Mt 24,7)

 

„Budou veliká zemětřesení a v mnoha krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.“ (L 21,11)

 

„Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“ (2 Tm 3,1-5)

 

Nihil novum sub sole, tohle se dělo, co lidská paměť sahá, a podobnými nářky byly popsány tuny hliněných destiček a stohy papyru, pergamenu i papíru a civilizace pořád ne a ne zaniknout. Jehovistům je nicméně jasné, že konec světa klepe na dveře. O tom, jak bude vypadat svět nový, jsem se zmínil už na začátku. Nicméně mi nedá, abych nepřidal jednu skutečnou perlu:

 

„Nebudou už existovat rubriky s úmrtními oznámeními, která by přinášela zármutek pozůstalým. Možná to bude právě naopak – budou zveřejňována oznámení o nově vzkříšených, a ta budou přinášet radost těm, kdo tato nově vzkříšené milovali.“

 

Jediné, co jsem ochoten Svědkům Jehovovým věřit, je, že oni patří mezi vyvolené, kteří budou obývat ráj na zemi. Vždyť sám tesařův synek řekl:

 

„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5,3)

 Přidat komentář
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veškeré HTML tagy jsou zakázány, odřádkování zůstává zachováno.
Kontrolní kód:
Visual CAPTCHA

:-))
Mr. Zdeeck (z 83.240.1.xxx), 18:35:25 26.12.2006
Tak dobre uz jsem si nepocetl ani nepamatuji. Britke, vtipne, inteligentni... Obzvlaste posledni citatek je vypecene trefny.