- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Mr. Zdeeck, 00:38:34 21.05.2011, peteno 1749x
Sekce: Úlety

Kdy¾ vozy øídí ¾enyJe to neuvìøitelné, ale budu se na 4Buddhas opakovat. Dnes jsem na Pankráci opìt zahlédnul schopnosti nìkterých vlastníkù øidièských prùkazù. Paní moc nad¹ená nebyla, kdy¾ jsem si tuhle sluneènou odpolední scenérii fotografoval, tak jsem alespoò provedl jistou anonymizaci. Na její obranu nutno dodat, ¾e ty zábrany jsou tam opravdu postaveny naprosto debilnì a pokud se èlovìk nekouká, skonèí na nich velice snadno. Podvozkùm zdar!

Mr. Zdeeck, 15:18:00 07.12.2010, peteno 1788x

WikiLeaks IconTak jsem se dnes rozhodnul, ¾e je èas pøijmout èást obèanské zodpovìdnosti za smìrování téhle planety. Pøispìl jsem WikiLeaks pøes Datacell (proto¾e USAGOV viditelnì pøesvìdèuje v¹echny dal¹í mo¾né platební providery, ¾e spolupracovat s WikiLeaks je ¹patný nápad) 25 EUR. Vím, ¾e to není zázraèná èástka, ale alespoò nìco jsem pro svobodu svìta udìlal. Co vy?

Buddhead, 16:14:06 29.10.2010, peteno 1724x
Sekce: Úlety

V pøíruèce "Kultura genderovì vyvá¾eného vyjadøování" vydané M©MT její autorky pøicházejí mimo jiné i s návrhem na zavedení nového slova "hostka" a s tvrzením, ¾e: "»netradièní«, av¹ak jazykovì zcela správné pøechýlení tvaru host mù¾e být osvì¾ující zmìnou; tøeba na pøihlá¹ce k slavnostní schùzi MD®." Nechme stranou námitky jazykovìdcù, ¾e nová slova vznikají jinak, ne¾ ¾e si je nìkdo vymyslí a napí¹e do pøíruèky, ¾e musí být vnímána jako potøebná a musí je pou¾ívat ¹iroký okruh lidí, a chopme se tohoto návrhu jako podnìtu pro, pøiznávám, ¾e ryze nevá¾né a kratochvilné, zamy¹lení.

Buddhead, 14:21:18 29.10.2010, peteno 1890x, 2 komente

Na èeských základních ¹kolách zaèala být vyuèována finanèní gramotnost (viz Respekt 40/2010). Mohlo by se zdát, ¾e jde o zbrusu nový pøedmìt, ov¹em pohled do se¹itu s poèetními úkoly Eduarda Dvoøáèka, ¾áka mì¹»anské ¹koly v Bystøici nad Pern¹tejnem, z roku 1910 ukazuje, ¾e finanèní gramotnost byla v osnovách coby souèást matematiky u¾ pøed sto lety.

4Buddhas, 00:35:41 14.09.2010, peteno 1584x
Sekce: Kultura

Koneènì jsme se po nìkolika letech rozhoupali a umístili ná¹ zatím nejúspì¹nìj¹í (a dalo by se øíci i jediný poøádný) projekt na YouTube. Mystickéhozá¾itkuchtivý divák si mù¾e vychutnat krásnou 16:9 verzi vèetnì anglických titulkù ní¾e:

PS: na¹li jsme na YouTube i konkurenèní projekt, tak¾e lze provést i jisté srovnání ... je v¹ak oèividné, ¾e autor urèitì nemìl v krevním obìhu tolik psychotropních látek jako tenkrát my ...

Buddhead, 14:13:01 25.08.2010, peteno 2391x, 2 komente
Sekce: Filosofie

U¾ dlouho se chystám sepsat komentáø k videu Holografický vesmír, které mù¾ete najít na Youtube (v=_H0mPzBtbjE). Neberte to prosím jako nìjaký útok na své pøesvìdèení (hrub¹í výrazy nechápejte jako výraz pohrdání, nýbr¾ coby dùkaz mého zaujetí pro vìc), ale jako pokus o pøiblí¾ení mého zpùsobu uva¾ování, který byl svého èasu oznaèen za skeptický (k èemu¾ se hrdì hlásím). V textu najdete v¾dy pøepsaný úryvek z komentáøe (tam, kde se pøekladatel významnì odchýlil od anglického originálu, jsem pøidal do hranatých závorek pøeklad svùj) spoleènì se stopá¾í.

Mr. Zdeeck, 13:35:02 10.05.2010, peteno 1963x, 3 komente
Sekce: Úlety

Vá¾ení obèané této zemì,

chcete si pojistit vítìzství sociálních jistot, vítìzství levice? Chcete svým hlasem podpoøit budoucnost obyèejných lidí? Pojistìte si vítìzství levicových stran a pøi volbách vlo¾te do jedné obálky volební lístky ÈSSD i KSÈM souèasnì, znásobíte tak sílu svého hlasu. Nebuïte lhostejní k budoucnosti svých dìtí, toto je to nejlep¹í, co mù¾ete udìlat!

Buddhead, 01:02:17 31.03.2010, peteno 1807x
Sekce: Postøehy

Lidstvo má tì¾ko pochopitelný sklon hanìt svou souèasnost a idealizovat doby minulé (staèí vzpomenout na ovidiovský mýtus o zlatém vìku nebo na indické jugy). Minulosti bývají zpravidla pøipisovány morální hodnoty pøesnì opaèné, ne¾ jakými se údajnì vyznaèuje souèasná doba. V tom, o jaké hodnoty jde, se ov¹em li¹í autor od autora a spí¹e ne¾ nìjakou objektivní pravdu odrá¾ejí jeho osobní preference. Zatímco pro nìkoho je souèasnost ztìlesnìna jevem X a minulost jevem Y, pro jiného je to pøesnì naopak...

Mr. Zdeeck, 00:59:00 31.03.2010, peteno 2327x, 1 koment

Shpongle Live in Concert DismantletNa obrázku vedle je mùj nový rozmazlovací dárek, který jsem si nechal poslat a¾ z Británie a který neèekanì do¹el bìhem jednoho týdne (v pondìlí objednávka, v pátek ve schránce). Je to mé první psychedelické DVD a zároveò první od nezávislého labelu (twisted records), které (jak název napovídá) obsahuje unikátní Londýnský koncert projektu Shpongle (Simon Posford a Raja Ram). Ten nedávno vydal novou (a vpravdì skvìlou) LP platòu Ineffable Mysteries From Shpongleland, na které ují¾dím u¾ asi dva týdny. Mo¾ná vám tohle v¹echno vùbec nic neøíká, a právì proto byste mìli kliknout alespoò na nìkteré z následujících odkazù. Vìøte, hudební obzory se roz¹íøí bìhem krátké chvíle o míle daleko. Concert highlights. Dorset Perception. Divine Moments of Truth. A koncert? Kam se hrabe Madonna...

Buddhead, 00:58:55 31.03.2010, peteno 2022x, 3 komente
Sekce: Postøehy

Pro zaèátek si zkuste vyøe¹it dva úkoly urèené pro studenty osmého a devátého roèníku... a) Døevìná tyè tvaru válce o prùmìru 4 cm a délce 1 m má hmotnost 3,5 kg. Unesli byste tyè stejných rozmìrù vyrobenou z oceli (hustota oceli je 7 850 kg/m3)? b) Pøeveïte slovesné tvary do podmiòovacího zpùsobu pøítomného i minulého, ale nezmìòte osobu ani èíslo: kráèíme, bude se bát, rozhání, bude le¾et, spi, bude se léèit, pomozte si, poznávám se, jdi.